(Ver)bouwen en een omgevingsvergunning aanvragen

Bent u van plan om bijvoorbeeld te (ver)bouwen, een bedrijf te starten, iets te slopen of een boom te kappen? Dan moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen. 

Vergunningcheck

Doe eerst de vergunningcheck via het Omgevingsloket . Zo ziet u meteen of u een omgevingsvergunning nodig heeft of een melding moet doen. 

Doe de vergunningcheck

Omgevingsvergunning aanvragen

Vervolgens kunt u via het Omgevingsloket de vergunning aanvragen of de melding doen. U heeft hiervoor DigiD nodig. In de aanvraag wordt aangegeven welke bijlagen nodig zijn.

Omgevingsloket/aanvragen

Kosten

U betaalt voor de behandeling van uw vergunningaanvraag (leges). Een melding doen is gratis. Voor een overzicht van alle leges, kijkt u in de legesverordening.

Verordening leges omgevingsvergunningen

Wanneer u gaat bouwen of verbouwen en een vergunning aanvraagt, toetst de gemeente uw bouwplan onder meer aan eisen van welstand. Die eisen gaan over de situering, massa, stijl, materiaalgebruik en de kleuren van het bouwwerk. Een bouwplan wordt beoordeeld op het ontwerp van het gebouw zelf en op hoe het gebouw in de omgeving past. Het advies over de vergunning moet gebaseerd zijn op het welstandbeleid dat de gemeenteraad heeft vastgesteld. Dat beleid staat beschreven in de Welstandsnota.

De gemeente heeft het beoordelen of een bouwplan/verbouwingsplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand, uitbesteed aan MooiSticht. Dat is een stichting die zich inzet voor ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie in de provincie Utrecht. MooiSticht adviseert, ondersteunt en stimuleert gemeenten op het gebied van welstand, monumenten en ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit.

Heeft u (ver)bouwplannen en heeft u daarvoor een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u ook eerst overleggen met de gemeente. Dit doet u door een schetsplan in te dienen. Uw bouwplan wordt dan getoetst aan welstandsvoorschriften en het bestemmingsplan. 

Schetsplan indienen

U kunt uw schetsplan indienen via het webformulier. Wilt u bij de aanvraag de gegevens meesturen die nodig zijn om de gevraagde globale toets uit te kunnen voeren (o.a. situatietekening, plattegronden, geveltekeningen, beschrijving gebruikte materialen, beschrijving kleurgebruik). Optioneel: goede foto van de huidige situatie.

Kosten

U betaalt voor het beoordelen van uw schetsplan. Als u binnen 12 maanden na het verkrijgen van het welstandsadvies een vergunning aanvraagt, wordt 100% van de leges (kosten) van het schetsplan in mindering gebracht bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. De vergunningaanvraag moet dan wel overeenkomen met het uiteindelijke schetsplan.

De kosten voor het beoordelen van een schetsplan bedragen € 213,00.

 

Alarm:

Tijdelijke pauze behandelen aanvragen

Meer informatie leest u in het nieuwsbericht: Pauze voor behandelen van principeverzoeken en bestemmingsplanwijzigingen.

Als u een plan heeft dat niet past binnen het geldende bestemmingsplan, dan moet u een planologische procedure doorlopen om het bestemmingsplan te laten wijzigen. Om erachter te komen of u daarbij een kans maakt dat de gemeente wil meewerken aan deze procedure, kunt u eerst bij het college van burgemeester en wethouders een principeverzoek indienen.

Dan toetst de gemeente uw plan aan lokaal, provinciaal en rijksbeleid en aan wat we belangrijk vinden op het gebied van ecologische waarden, verkeer, archeologie en cultuurhistorie. Ook schatten we in of uw plan haalbaar is. Voor het afhandelen van een principeverzoek is de gemeente niet aan een wettelijke termijn gebonden.

Principe-uitspraak

Als antwoord op uw principeverzoek krijgt u een principe-uitspraak. Deze principe-uitspraak maakt duidelijk hoe het college tegen uw plan aankijkt. Een principe-uitspraak kan inhouden dat het college positief is over uw plan dat in uw plan aanpassingen nodig zijn voordat de gemeente kan meewerken dat het college uw plan niet realiseerbaar acht. Een principe-uitspraak is geen formeel besluit. U kunt er dan ook geen bezwaar tegen maken of tegen in beroep gaan.

Wanneer de uitkomst van uw principeverzoek positief is, zult u alsnog een formele planologische procedure moeten doorlopen om uw plan mogelijk te maken. Een positieve principe-uitspraak geldt als uitgangspunt voor de officiële aanvraag voor een omgevingsvergunning of een bestemmingsplanherziening, als u de officiële aanvraag binnen 12 maanden na verzending van de positieve principe-uitspraak indient. Een positieve principe-uitspraak hoeft nog niet te betekenen dat de formele planologische procedure ook een positieve uitkomst heeft. Eventuele zienswijzen, gewijzigde regelgeving of andere omstandigheden kunnen nog altijd leiden tot een ander eindoordeel.

Principeverzoek indienen

U kunt uw principeverzoek indienen via het webformulier hieronder.

De gemeente brengt u leges in rekening voor het in behandeling nemen van een principeverzoek. De kosten staan in de Legesverordening.

Wanneer de uitkomst van uw principeverzoek negatief is, krijgt u het bedrag aan legeskosten niet terugbetaald.

Bij een positieve beslissing op uw principeverzoek wordt 75% van het betaalde bedrag in mindering gebracht op de legeskosten voor de planologische vervolgprocedure. Dan moet u wel binnen 12 maanden een verzoek indienen dat overeenkomt met het principeverzoek.

Principeverzoek bestemmingsplan indienen