Omgevingsplan

In het omgevingsplan staat waar er mag worden gebouwd en op welke wijze gronden en gebouwen gebruikt mogen worden binnen de gemeente. Past uw plan niet in het omgevingsplan? Dan kunt u hiervoor een verzoek of plan indienen bij de gemeente.

Per 1 januari 2024 gaan de bestemmingsplannen van de gemeente Rhenen op in één omgevingsplan. Het omgevingsplan geeft de regels voor onze fysieke leefomgeving. Het gaat dan om regels voor bijvoorbeeld bouwen en verbouwen, milieu, natuur en erfgoed. In het omgevingsplan staat onder andere waar en wat er gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan.

Iedereen moet zich aan het omgevingsplan houden: niet alleen de inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Wat als uw plan niet past binnen het omgevingsplan?

Wanneer het ernaar uitziet dat uw plan niet binnen het omgevingsplan past en u wilt het toch uitvoeren, dan zijn er twee verschillende procedures mogelijk: een omgevingsvergunning aanvragen voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of het aanpassen van het omgevingsplan.

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit

Een BOPA is een activiteit die in strijd is met het omgevingsplan. De activiteit varieert bijvoorbeeld van een kleine uitbreiding van een gebouw die net groter wordt dan de maximaal toegestane oppervlakte tot het bouwen van 5 woningen. Bij een kleine afwijking van het omgevingsplan geldt een reguliere procedure van maximaal 8 weken. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Wanneer het om een grote afwijking van het omgevingsplan gaat, kan een uitgebreide procedure gelden.

Aanpassen omgevingsplan

Het kan bij grote ontwikkelingen raadzaam zijn om het omgevingsplan aan te passen. Bijvoorbeeld als een agrarische functie permanent wordt gewijzigd naar wonen. Vaak is er eerst onderzoek en vooroverleg nodig voordat de gemeente kan besluiten het omgevingsplan aan te passen. De procedure is vrij uitgebreid.  

Vragen?

Als u over de te volgen procedure met de gemeente wilt overleggen, kunt u contact opnemen met het team Vergunningen via (0317) 681 681 of [email protected]. We kijken dan samen wat de meest geschikte procedure is voor uw plan.

Principeverzoek en -uitspraak

Als u een plan heeft dat niet past binnen het omgevingsplan, dan moet u een procedure doorlopen om het omgevingsplan te laten wijzigen. Om erachter te komen of u daarbij een kans maakt dat de gemeente wil meewerken aan deze procedure, kunt u eerst bij het college van burgemeester en wethouders een principeverzoek indienen. Dan toetst de gemeente uw plan aan lokaal, provinciaal en rijksbeleid en aan wat we belangrijk vinden op het gebied van ecologische waarden, verkeer, archeologie en cultuurhistorie. Ook schatten we in of uw plan haalbaar is. Voor het afhandelen van een principeverzoek is de gemeente niet aan een wettelijke termijn gebonden.

Principe-uitspraak

Als antwoord op uw principeverzoek krijgt u een principe-uitspraak. Deze principe-uitspraak maakt duidelijk hoe het college tegen uw plan aankijkt. Een principe-uitspraak kan inhouden dat het college positief is over uw plan, dat in uw plan aanpassingen nodig zijn voordat de gemeente kan meewerken of dat het college uw plan niet realiseerbaar acht. Een principe-uitspraak is geen formeel besluit. U kunt er dan ook geen bezwaar tegen maken of tegen in beroep gaan.

Wanneer de uitkomst van uw principeverzoek positief is, zult u alsnog een formele procedure moeten doorlopen om uw plan mogelijk te maken. Een positieve principe-uitspraak geldt als uitgangspunt voor de officiële aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit of een aanpassing van het omgevingsplan, als u de officiële aanvraag binnen 12 maanden na verzending van de positieve principe-uitspraak indient. Een positieve principe-uitspraak hoeft nog niet te betekenen dat de formele procedure ook een positieve uitkomst heeft. Eventuele zienswijzen, gewijzigde regelgeving of andere omstandigheden kunnen nog altijd leiden tot een ander eindoordeel.

Principeverzoek indienen

  • U kunt uw principeverzoek indienen via het onderstaande webformulier.
  • De gemeente brengt u leges in rekening voor het in behandeling nemen van een principeverzoek. Deze kosten staan in de Legesverordening van de gemeente.
  • Wanneer de uitkomst van uw principeverzoek negatief is, krijgt u het bedrag aan legeskosten niet terugbetaald.
  • Bij een positieve beslissing op uw principeverzoek wordt 75% van het betaalde bedrag in mindering gebracht op de legeskosten voor de planologische vervolgprocedure. Dan moet u wel binnen 12 maanden een verzoek indienen dat overeenkomt met het principeverzoek.
Formulier principeverzoek indienen Pagina Leges

Zienswijze indienen

Als de gemeente een ontwerp-omgevingsplan opstelt en in procedure brengt, kunt u reageren op dit plan binnen 6 weken na publicatie op overheid.nl. Dit kan door uw zienswijze in te dienen.

Planschade

T/m 31 december 2023

Als bij u schade is ontstaan door een bestemmingsplan, een aanpassing daarvan of bijvoorbeeld een projectafwijkingsbesluit, kunt u onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een tegemoetkoming in die schade.

U kunt de schadevergoeding online aanvragen. Download dan aanvraagformulier 'Tegemoetkoming in schade', vul het in en stuur het naar de gemeente.

Vanaf 1 januari 2024

Als bij u schade is ontstaan door een verlening van een omgevingsvergunning, kunt u onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een tegemoetkoming in die schade. Neem hiervoor contact op met Shirley Halbesma via [email protected].