Monumenten

Er zijn in Rhenen veel monumenten; gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten. Ook zijn er natuurmonumenten, landschapsmonumenten en aardkundige monumenten.

We beschouwen een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid als monument wanneer het waarde heeft van algemeen belang. Het kan gaan om historische waarde, maar ook om artistieke of wetenschappelijke, om industrieel-archeologische of sociaal-culturele waarde. 

Adviescommissie Omgevingskwaliteit Rhenen

Sinds 1992 kent de gemeente Rhenen een monumentencommissie. De monumentencommissie adviseert het gemeentebestuur (op verzoek of uit zichzelf) over zaken die betrekking hebben op rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten, op archeologie en beschermde stadsgezichten.

Sinds 2016 adviseert Stichting MooiSticht over redelijke eisen van welstand binnen de gemeente Rhenen. Deze commissie heet de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Op 28 september 2021 heeft het college besloten om de Adviescommissie Omgevingskwaliteit Rhenen in te stellen en daarmee de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de gemeentelijke Monumentencommissie samen te voegen tot één Adviescommissie Omgevingskwaliteit Rhenen. Deze overgang vindt plaats bij inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Leden Adviescommissie Omgevingskwaliteit

Voor de nieuwe adviescommissie heeft het college bij besluit van 5 december 2023 de volgende leden benoemd:

Voor een periode van ten hoogste 4 jaar:

  • De heer J. van Bergen (onafhankelijk voorzitter en niet-stemgerechtigd);
  • De heer P.L. van Deelen, architect en secretaris;
  • De heer C. Bouwstra, (restauratie-)architect;
  • De heer J. van Hettema, architect;
  • Mevrouw A. van Daatselaar, landschapsarchitect inclusief cultuurhistorie.

Voor een periode van ten hoogste 2 jaar:

  • De heer A. Maas, cultuurhistorie en burgerlid;
  • De heer M. Boosten, cultuurhistorie en burgerlid.

Vergaderdata

De Adviescommissie Omgevingskwaliteit Rhenen vergadert in 2024 één keer in de 4 weken en wel op de volgende data: 16 januari, 13 februari, 12 maart, 9 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli, 30 juli, 27 augustus, 24 september, 22 oktober, 19 november en 17 december.

Informatie

Met vragen kunt u terecht bij Masoud Izadkhah van Team Vergunningen. Hij is te bereiken via telefoonnummer (0317) 681 681.

Algemeen contactformulier