Monumenten

Er zijn in Rhenen veel monumenten; gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten. Ook zijn er natuurmonumenten, landschapsmonumenten en aardkundige monumenten.

We beschouwen een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid als monument wanneer het waarde heeft van algemeen belang. Het kan gaan om historische waarde, maar ook om artistieke of wetenschappelijke, om industrieel-archeologische of sociaal-culturele waarde. 

Monumentencommissie Rhenen

Sinds 1992 kent de gemeente Rhenen een monumentencommissie. De monumentencommissie adviseert het gemeentebestuur (op verzoek of uit zichzelf) over zaken die betrekking hebben op rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten, op archeologie en beschermde stadsgezichten.

Het instellen van een monumentencommissie is in de Monumentenwet geregeld. Basis hiervoor is nu de ‘Verordening op de monumentencommissie 2014 gemeente Rhenen’.

Leden monumentencommissie

  • de heer drs. A.P.J.M. Maas, onder andere deskundig op het gebied van kunsthistorie en archeologie
  • de heer M. Boosten, onder andere deskundig op het gebied van landschapshistorie en archeologie
  • de heer P. van Deelen, deskundig op het gebied van architectuur en bouwkunde, met name restauraties en stedenbouw
  • mevrouw L. van Enckevort, extern technisch voorzitter

De huidige commissieleden zijn herbenoemd om de huidige monumentencommissie voort te zetten tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Adviescommissie Omgevingskwaliteit Rhenen

Op 28 september 2021 heeft het college besloten om de Adviescommissie Omgevingskwaliteit Rhenen in te stellen en daarmee de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de Monumentencommissie samen te voegen tot één Adviescommissie Omgevingskwaliteit. Deze overgang vindt plaats bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet, welke voorzien is op 1 juli 2023. De heren Maas en Boosten van de huidige monumentencommissie zullen als burgerlid zitting nemen in de nieuwe Adviescommissie Omgevingskwaliteit Rhenen.

Vergaderdata

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat dit jaar ‘bij wijze van proef’ al gestart worden met de nieuwe werkwijze. De Adviescommissie Omgevingskwaliteit Rhenen vergadert in 2023 één keer in de 4 weken en wel op de volgende data: 17 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei, 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 29 augustus, 26 september, 24 oktober, 21 november en 19 december.

Info

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Ferrie Huwaë van Team Vergunningen en Handhaving, te bereiken via telefoonnummer (0317) 681 681.

Algemeen contactformulier