Privacy en bescherming gegevens

De gemeente Rhenen gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens voor de wettelijke taken die de gemeente heeft. Dat doen wij volgens de regels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanvullende wetten. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.

Wij verwerken uw gegevens alleen als dat nodig is, bijvoorbeeld voor registratie in de Basisregistratie personen, het beoordelen van aanvragen en het berekenen van de gemeentelijke belastingen. 

Als wij uw gegevens ook voor andere doelen gebruiken informeren wij u daarover. In sommige situaties vragen we uw toestemming. 

Delen met andere organisaties

De gemeente verstrekt uw gegevens niet aan anderen, behalve als dat wettelijk verplicht is of bij samenwerkingen met andere organisaties. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hierin staan afspraken over beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Rhenen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaren

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Als er in de wet een bewaartermijn staat, dan houden we ons daaraan. 

Wat kunt u doen als uw gegevens niet kloppen?

Het is belangrijk dat alle gegevens die de gemeente van u vastlegt ook kloppen. Staat er toch een fout in uw gegevens? Dan moet deze snel worden hersteld. Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) helpt burgers en bedrijven de fout te ontdekken, onjuiste gegevens te corrigeren en problemen die daardoor zijn ontstaan, op te lossen.

Neem altijd eerst contact op met de gemeente Rhenen als er iets niet klopt. Komt u er niet uit? Meld u dan bij het MFO.

Beveiliging

Wij beveiligen uw persoonsgegevens zo goed mogelijk, zodat niemand zomaar toegang heeft. Iedereen die werkzaam is bij de gemeente Rhenen heeft een geheimhoudingsplicht. Daarnaast wordt de toegang tot persoonsgegevens alleen verstrekt aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn om hun werk uit te kunnen voeren.

Register verwerkingen

De gemeente is verplicht een register bij te houden van alle verwerkingen met persoonsgegevens. Daarin staat onder andere welke persoonsgegevens, voor welke doelen worden en hoelang ze bewaard blijven. Ook staat erin of ze aan met anderen gedeeld worden. Het register is niet openbaar, maar het wordt wel continu bijgewerkt. 

Informatiebeveiliging

Alle maatregelen die de gemeente neemt om informatie te beveiligen staan in ons informatiebeveiligingsbeleid.  Deze maatregelen zijn gebaseerd op de Baseline informatiebeveiliging Overheid.

Beleidskader privacy

Hoe de gemeente met persoonsgegevens omgaat, staat in het privacybeleid gemeente Rhenen

Toezicht op uw privacy

Bij de gemeente Rhenen werkt een Functionaris voor gegevensbescherming (FG). De FG controleert of de gemeente zich houdt aan de privacywet. De FG kan:

  • informatie verzamelen over gegevensverwerkingen binnen de gemeente
  • deze verwerkingen analyseren en beoordelen of ze aan de wet voldoen 
  • informatie, adviezen en aanbevelingen geven aan de organisatie

Als u vragen of opmerkingen heeft over de borging van uw privacy en het verwerken van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze FG, [email protected]