Ter inzagelegging; bv. (ontwerp)bestemmingsplan

Via deze pagina worden de berichten over ter inzagelegging van besluiten gedeeld.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Rijksstraatweg 193” in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ter inzage wordt gelegd.

Inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Rijksstraatweg 193’  voorziet in het toekennen van een woonbestemming aan de aanwezige bedrijfswoning op het perceel Rijksstraatweg 193 in Elst.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan, inclusief onderliggende stukken, ligt van donderdag 29 december 2022 tot en met woensdag 8 februari 2023 voor een ieder ter inzage.

 • Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl, via identificatienummer NL.IMRO.0340.Rijksstraatweg193-ON01;
 • de link naar het ontwerpbestemmingsplan is ook te vinden op onze website www.rhenen.nl (via de zoekterm “ter inzage leggingen”);
 • een analoog (papieren) exemplaar van het bestemmingsplan is in te zien in het Huis van de gemeente, Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen. Inzien kan op afspraak, zie voor meer informatie www.rhenen.nl.

Zienswijzen

Iedereen kan gedurende de termijn over bovengenoemd ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze(n) indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen gestuurd worden naar Huis van de Gemeente, Postbus 201, 3910 AE  RHENEN, onder vermelding van ‘Zienswijze team Economie en Ruimte’. Ook kunt u mondeling uw zienswijze(n) indienen. Neemt u hiervoor contact op met Joeri Peek, telefoonnummer 0317 681 681.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 december 2022 het bestemmingsplan Rhenen, Cuneraweg 266 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel kadastraal bekend gemeente Rhenen, sectie A, nummer(s) 1410, 1412, 1413, 1414, 1416 en 1172. Het bestemmingsplan voorziet in de functieverandering van het agrarisch bedrijf.

Inzien

Het bestemmingsplan, inclusief het raadsbesluit en onderliggende stukken, ligt van donderdag 12 januari 2023 tot en met woensdag 22 februari 2023 voor een ieder ter inzage.

 • Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder de naam ‘Rhenen, Cuneraweg 266’ of via identificatienummer NL.IMRO.0340.BPCuneraweg266-VA01;
 • de link naar het bestemmingsplan is te vinden op onze website www.rhenen.nl (via de zoekterm “ter inzage leggingen”);
 • een analoog (papieren) exemplaar van het bestemmingsplan is ook in te zien in het gemeentehuis van Rhenen, Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen. Inzien kan:
  • zonder afspraak: maandag, dinsdag en donderdag: 09.00-17.00 uur, woensdag: 09.00-20.00 uur en vrijdag 09.00-16.00 uur.
  • met afspraak: maandag t/m vrijdag 13.00-16.00 uur;
  • het bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd bij balie 4. Indien u vragen heeft over het bestemmingsplan dan dient u een afspraak te maken.

Kopieën van de stukken zijn tegen betaling van de daarvoor verschuldigde leges verkrijgbaar.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Joeri Peek, telefoonnummer (0317) 681 724 of e-mail joeri.peek@rhenen.nl.

Beroep

Belanghebbenden en een ieder die een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan kunnen beroep instellen.

Het instellen van beroep kan van vrijdag 13 januari 2023 tot en met donderdag 23 februari 2023.

Het beroepschrift dient te worden gestuurd naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage, moet worden ondertekend en bevat ten minste:

 • de naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
 • de gronden van het beroep.

Verzoek om voorlopige voorziening en inwerkingtreding bestemmingsplan

Voor belanghebbende is het ook mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien een verzoek om voorlopige voorziening gedurende de beroepstermijn wordt gedaan, wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Indien geen verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, treedt het bestemmingsplan daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

Aan het instellen van beroep en/of het vragen om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 december 2022 het bestemmingsplan Rhenen Keldermanspad gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud

Het bestemmingsplan Rhenen Keldermanspad voorziet in de bouw van één woning ter vervanging van twee bestaande schuren. Het perceel ligt naast de woning aan het Keldermanspad nummer 1, 3 en 5 te Rhenen. De percelen zijn kadastraal bekend gemeente Rhenen, sectie F, nummers 2014 en 2062.

Wijzigingen

Ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste zijn:

 • het versmallen van zowel het bouwvlak als de bestemming ‘Wonen’ van 14 m naar 12 m;
 • De bestemming ‘Wonen’ buiten het bouwvlak is gewijzigd naar de bestemming ‘Groen’;
 • De bestemming ‘Tuin’ aan de oostkant wijzigt naar de bestemming ‘Groen’;
 • De bestemming ‘Groen’ krijgt de aanduiding ‘cultuurhistorische waarden’, waardoor het zicht op de oude stadsmuur nog meer geborgd is.

Voor een compleet overzicht van alle wijzigingen wordt verwezen naar de “Nota van zienswijzen en nota van wijzigingen bestemmingsplan Rhenen Keldermanspad’ bij het raadsbesluit

Inzien

Het bestemmingsplan, inclusief het raadsbesluit en onderliggende stukken, ligt van donderdag 12 januari 2023 tot en met woensdag 22 februari 2023 voor een ieder ter inzage.

 • Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Gezocht kan worden op plannaam “Rhenen Keldermanspad” NL.IMRO.0340.BPRhnKeldermanspad-VA01;
 • de link naar het bestemmingsplan is ook te vinden op onze website www.rhenen.nl (via de zoekterm “ter inzage leggingen”);
 • een analoge (papieren) exemplaar van het bestemmingsplan is ook in te zien in het gemeentehuis van Rhenen, Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen. Inzien kan:
  • zonder afspraak: maandag, dinsdag en donderdag: 09.00-17.00 uur, woensdag: 09.00-20.00 uur en vrijdag 09.00-16.00 uur.
  • met afspraak: maandag t/m vrijdag 13.00-16.00 uur;
  • het bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd bij balie 4. Indien u vragen heeft over het bestemmingsplan dan dient u een afspraak te maken.

Kopieën van de stukken zijn tegen betaling van de daarvoor verschuldigde leges verkrijgbaar.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met mevrouw S. Halbesma, telefoonnummer 06-5323 8255 of e-mail Shirley.halbesma@rhenen.nl.

Beroep

Belanghebbenden en een ieder die een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan kunnen beroep instellen.

Het instellen van beroep kan van vrijdag 13 januari 2023 tot en met donderdag 23 februari. Het beroepschrift dient te worden gestuurd naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage, moet worden ondertekend en bevat ten minste:

 • de naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
 • de gronden van het beroep.

Verzoek om voorlopige voorziening en inwerkingtreding bestemmingsplan

Voor belanghebbende is het ook mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien een verzoek om voorlopige voorziening gedurende de beroepstermijn wordt gedaan, wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Indien geen verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, treedt het bestemmingsplan daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

Aan het instellen van beroep en/of het vragen om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.