Ter inzagelegging; bv. (ontwerp)bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 april 2024 het bestemmingsplan ‘Zwijnsbergen 31, Elst’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud

Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van de percelen Zwijnsbergen 31 en 31A in Elst, kadastraal bekend gemeente Rhenen, sectie H, nummers 5194 en 5195.

Inzien

Het bestemmingsplan, inclusief het raadsbesluit en onderliggende stukken, ligt van donderdag 16 mei 2024 tot en met woensdag 26 juni 2024 voor een ieder ter inzage.

 • Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende verwijzing: NL.IMRO.0340.BPZwijnsbergen31-VA01;
 • De link naar het bestemmingsplan is ook te vinden op onze website www.rhenen.nl (via de zoekterm “ter inzagelegging”);
 • Een analoog (papieren) exemplaar van het bestemmingsplan is in te zien in het Huis van de gemeente, Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen. Inzien kan op afspraak, zie voor meer informatie www.rhenen.nl

Kopieën van de stukken zijn tegen betaling van de daarvoor verschuldigde leges verkrijgbaar.

Als u vragen heeft of een afspraak wilt maken kunt u contact opnemen met Hester Tack telefoonnummer 06-40694558 of e-mail [email protected].  

Beroep

Belanghebbenden en een ieder die een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan kunnen beroep instellen.

Het instellen van beroep kan van vrijdag 17 mei 2024 tot en met donderdag 27 juni 2024.

Het beroepschrift dient te worden gestuurd naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage, moet worden ondertekend en bevat ten minste:

 • de naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
 • de gronden van het beroep.

Verzoek om voorlopige voorziening en inwerkingtreding bestemmingsplan

Voor belanghebbenden is het ook mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien een verzoek om voorlopige voorziening gedurende de beroepstermijn wordt gedaan, wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Indien geen verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, treedt het bestemmingsplan daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Aan het instellen van beroep en/of het vragen om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 maart 2024 het bestemmingsplan Rhenen,  Stokweg 15b ongewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud

Het bestemmingsplan voorziet in de positieve bestemming van de aanwezige woning op het perceel Stokweg 15b tot recreatiewoning

Inzien

Het bestemmingsplan, inclusief het raadsbesluit en onderliggende stukken, ligt van donderdag 11 april 2024 tot en met woensdag 22 mei 2024 voor een ieder ter inzage.

 • Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende verwijzing: NL.IMRO.0340.BPStokweg15b-VA01
 • de link naar het bestemmingsplan is ook te vinden op onze website www.rhenen.nl (via de zoekterm “ter inzage leggingen”);
 • een analoog (papieren) exemplaar van het bestemmingsplan is in te zien in het Huis van de gemeente, Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen. Inzien kan op afspraak, zie voor meer informatie www.rhenen.nl.

Kopieën van de stukken zijn tegen betaling van de daarvoor verschuldigde leges verkrijgbaar.

Als u vragen heeft of een afspraak wilt maken kunt u contact opnemen met Paul Cuijpers telefoonnummer (0317) 681 724 of e-mail [email protected].

Beroep

Belanghebbenden en een ieder die een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan kunnen beroep instellen.

Het instellen van beroep kan van vrijdag 12 april 2024 tot en met donderdag 23 mei 2024.

Het beroepschrift dient te worden gestuurd naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage, moet worden ondertekend en bevat ten minste:

 • de naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
 • de gronden van het beroep.

Verzoek om voorlopige voorziening en inwerkingtreding bestemmingsplan

Voor belanghebbende is het ook mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien een verzoek om voorlopige voorziening gedurende de beroepstermijn wordt gedaan, wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Indien geen verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, treedt het bestemmingsplan daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Aan het instellen van beroep en/of het vragen om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 maart 2024 het bestemmingsplan Rhenen,  Stokweg 15b gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud

Het bestemmingsplan voorziet in een herindeling van gebouwen waaronder twee woningen aan de Nude 36-38 te Rhenen

Inzien

Het bestemmingsplan, inclusief het raadsbesluit en onderliggende stukken, ligt van donderdag 11 april 2024 tot en met woensdag 22 mei 2024 voor een ieder ter inzage.

.Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende verwijzing: NL.IMRO.0340.BPNude36-VA01

 • de link naar het bestemmingsplan is ook te vinden op onze website www.rhenen.nl (via de zoekterm “ter inzage leggingen”);
 • een analoog (papieren) exemplaar van het bestemmingsplan is in te zien in het Huis van de gemeente, Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen. Inzien kan op afspraak, zie voor meer informatie www.rhenen.nl.

Kopieën van de stukken zijn tegen betaling van de daarvoor verschuldigde leges verkrijgbaar.

Als u vragen heeft of een afspraak wilt maken kunt u contact opnemen met Paul Cuijpers telefoonnummer (0317) 681 724 of e-mail [email protected].

Beroep

Belanghebbenden en een ieder die een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan kunnen beroep instellen.

Het instellen van beroep kan van vrijdag 12 april 2024 tot en met donderdag 23 mei 2024.

Het beroepschrift dient te worden gestuurd naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage, moet worden ondertekend en bevat ten minste:

 • de naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
 • de gronden van het beroep.

Verzoek om voorlopige voorziening en inwerkingtreding bestemmingsplan

Voor belanghebbende is het ook mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien een verzoek om voorlopige voorziening gedurende de beroepstermijn wordt gedaan, wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Indien geen verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, treedt het bestemmingsplan daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Aan het instellen van beroep en/of het vragen om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maken bekend dat zij op 19 maart 2024 het besluit hogere waarden voor het bestemmingsplan ‘Nude 36-38, Rhenen’ hebben vastgesteld. Het vastgestelde besluit hogere waarden en de bijbehorende stukken liggen van donderdag 2 mei 2024 tot en met donderdag 13 juni 2024 ter inzage.

Doel besluit hogere waarden

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van twee nieuwe woningen aan de Nude 36-38 in Rhenen. Omdat binnen het bestemmingsplan nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd, moet het plan aan de Wet geluidhinder voldoen. Hiervoor is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de gevels. Uit dit onder­zoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van één nieuwe woning, vanwege het wegverkeer op de Nude (N225), hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die vanuit de Wet geluidhinder moet worden nagestreefd. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde en hogere waarden toe te staan op de gevels van de woning. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor het plan gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en het besluit hogere waarden overeenkomstig het ontwerpbesluit vastgesteld.

Inzien stukken

Het vastgestelde besluit hogere waarden en de bijbehorende stukken kunt u binnen de genoemde termijn inzien in het Huis van de gemeente, Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen. Inzien kan op afspraak, zie voor meer informatie www.rhenen.nl.

Instellen beroep

Belanghebbenden kunnen binnen de beroepstermijn, deze is gelijk aan de genoemde termijn, schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde besluit hogere waarden. Beroep kunt u instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's‑Gravenhage, onder duidelijke vermelding van uw naam en adres alsmede het kenmerk van het betreffende besluit hogere waarden. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. U kunt deze griffierechten vinden op www.raadvanstate.nl.

Inwerkingtreden besluit

Het besluit treedt in werking één dag na afloop van de beroepstermijn.

Voor informatie over het besluit hogere waarden: Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoonnummer (088) 022 50 00. Voor informatie over het bestemmingsplan: Gemeente Rhenen, telefoonnummer (0317) 681 681.

Ter inzage: