Ter inzagelegging; bv. (ontwerp)bestemmingsplan

Via deze pagina worden de berichten over ter inzagelegging van besluiten gedeeld.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maken bekend dat zij een anterieure overeenkomst zijn aangegaan. Deze overeenkomst gaat over grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Zakelijke beschrijving

Deze overeenkomst is met initiatiefnemers aangegaan voor herontwikkeling van het terrein aan de Populierenlaan 2a in Rhenen.

Zakelijke inhoud

Hieronder staat een korte weergave van de zakelijke inhoud van de overeenkomst:

 1. de gemeente neemt de inspanningsverplichting op zich om een bestemmingsplan in procedure te brengen;
 2. initiatiefnemer verplicht zich om een bijdrage te leveren aan de kosten die de gemeente moet maken in verband met de ambtelijke uren, advieskosten en mogelijke planschade.

Geen zienswijzen, bezwaar en beroep

Het is niet mogelijk om tegen deze overeenkomst zienswijzen, bezwaar of beroep in te dienen.

Voorbereiding bestemmingsplan

Ter voldoening aan artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening delen burgemeester en wethouders verder mee dat zij ter uitvoering van de gesloten overeenkomst het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor het genoemde perceel.

Ten aanzien van het voornemen liggen in deze fase van de voorbereiding geen stukken ter inzage, kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld een advies over het voornemen uit te brengen.

Te zijner tijd zal een ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Dan is het mogelijk om te reageren. In het Gemeenteblad zal worden aangekondigd wanneer dat is en hoe u kunt reageren.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 april 2023 het bestemmingsplan Rijksstraatweg 193 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud

Het bestemmingsplan ‘Rijksstraatweg 193’  voorziet in het toekennen van een woonbestemming aan de aanwezige bedrijfswoning op het perceel Rijksstraatweg 193 in Elst.

Inzien

Het bestemmingsplan, inclusief het raadsbesluit en onderliggende stukken, ligt van donderdag 27 april 2023 tot en met woensdag 7 juni 2023 voor een ieder ter inzage.

 • Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder de naam ‘Rijksstraatweg 193’ of via identificatienummer NL.IMRO.0340.Rijksstraatweg193-va01;
 • de link naar het bestemmingsplan is te vinden op onze website www.rhenen.nl (via de zoekterm “ter inzage leggingen”);
 • een analoog (papieren) exemplaar van het bestemmingsplan is ook in te zien in het gemeentehuis van Rhenen, Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen. Inzien kan:
  • zonder afspraak: maandag, dinsdag en donderdag: 09.00-17.00 uur, woensdag: 09.00-20.00 uur en vrijdag 09.00-16.00 uur.
  • met afspraak: maandag t/m vrijdag 13.00-16.00 uur;
  • het bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd bij balie 4. Indien u vragen heeft over het bestemmingsplan dan dient u een afspraak te maken.

Kopieën van de stukken zijn tegen betaling van de daarvoor verschuldigde leges verkrijgbaar.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Joeri Peek, telefoonnummer (0317) 681 724 of e-mail [email protected]

Beroep

Belanghebbenden en een ieder die een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan kunnen beroep instellen.

Het instellen van beroep kan van vrijdag 28 april 2023 tot en met donderdag 8 juni 2023.

Het beroepschrift dient te worden gestuurd naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage, moet worden ondertekend en bevat ten minste:

 • de naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
 • de gronden van het beroep.

Verzoek om voorlopige voorziening en inwerkingtreding bestemmingsplan

Voor belanghebbende is het ook mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien een verzoek om voorlopige voorziening gedurende de beroepstermijn wordt gedaan, wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Indien geen verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, treedt het bestemmingsplan daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

Aan het instellen van beroep en/of het vragen om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.