Ter inzagelegging; bv. (ontwerp)bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 7 november 2023 het bestemmingsplan Weteringsteeg 34-34a, Rhenen ongewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend gemeente Rhenen, sectie K, nummers 152 (ged.) en 153 (ged.). Het bestemmingsplan voorziet in het vergroten van het agrarisch bouwvlak.

Inzien

Het bestemmingsplan, inclusief het raadsbesluit en onderliggende stukken, ligt van donderdag 16 november 2023 tot en met woensdag 27 december 2023 voor een ieder ter inzage.

  • Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nlvia de volgende verwijzing: NL.IMRO.0340.Weteringsteeg3434a-VA01;
  • de link naar het bestemmingsplan is ook te vinden op onze website www.rhenen.nl (via de zoekterm “ter inzage leggingen”);
  • een analoog (papieren) exemplaar van het bestemmingsplan is in te zien in het Huis van de gemeente, Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen. Inzien kan op afspraak, zie voor meer informatie www.rhenen.nl.

Kopieën van de stukken zijn tegen betaling van de daarvoor verschuldigde leges verkrijgbaar.

Als u vragen heeft of een afspraak wilt maken kunt u contact opnemen met Joeri Peek telefoonnummer (0317) 681 724 of e-mail [email protected].

Beroep

Belanghebbenden en een ieder die een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan kunnen beroep instellen.

Het instellen van beroep kan van vrijdag 17 november 2023 tot en met donderdag 28 december 2023.

Het beroepschrift dient te worden gestuurd naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage, moet worden ondertekend en bevat ten minste:

  • de naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
  • de gronden van het beroep.

Verzoek om voorlopige voorziening en inwerkingtreding bestemmingsplan

Voor belanghebbende is het ook mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien een verzoek om voorlopige voorziening gedurende de beroepstermijn wordt gedaan, wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Indien geen verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, treedt het bestemmingsplan daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Aan het instellen van beroep en/of het vragen om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Nude 36-38, Rhenen” in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ter inzage wordt gelegd.

Inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan “Nude 36-38, Rhenen” voorziet in de herindeling van bebouwing op het perceel Nude 36-38, te Rhenen. Hierbij zijn twee woningen toegestaan.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan, inclusief onderliggende stukken, ligt van donderdag 7 december 2023 tot en met woensdag 17 januari 2024 voor een ieder ter inzage.

  • Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl, via identificatienummer NL.IMRO.0340.BPNude36-ON01;
  • de link naar het ontwerpbestemmingsplan is ook te vinden op onze website www.rhenen.nl (via de zoekterm “ter inzage leggingen”);
  • een analoog (papieren) exemplaar van het bestemmingsplan is in te zien in het Huis van de gemeente, Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen. Inzien kan op afspraak, zie voor meer informatie www.rhenen.nl.

Zienswijzen

Iedereen kan gedurende de termijn over bovengenoemd ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze(n) indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen gestuurd worden naar Huis van de Gemeente, Postbus 201, 3910 AE  RHENEN, onder vermelding van ‘Zienswijze team Economie en Ruimte’. Ook kunt u mondeling uw zienswijze(n) indienen. Neemt u hiervoor contact op met het algemene nummer van de gemeente Rhenen, telefoonnummer 0317 681681. Zij verbinden u door met iemand van het team Ruimtelijke Ontwikkeling.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maken bekend dat het ontwerpbesluit hogere waarden voor het bestemmingsplan ‘Nude 36-38, Rhenen’ en de bijbehorende stukken van donderdag 7 december 2023 tot en met woensdag 17 januari 2024 ter inzage liggen.

Doel besluit hogere waarden

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van twee nieuwe woningen aan de Nude 36-38 in Rhenen. Omdat binnen het bestemmingsplan nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd, moet het plan aan de Wet geluidhinder voldoen. Hiervoor is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de gevels. Uit dit onder¬zoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van één nieuwe woning, vanwege het wegverkeer op de Nude (N225), hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die vanuit de Wet geluidhinder moet worden nagestreefd. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde en hogere waarden toe te staan op de gevels van de woning. Het college van burgemeester en wethouders wil voor het plan gebruik maken van deze mogelijkheid en heeft het ontwerp van het besluit hogere waarden opgesteld.

Inzien stukken

Het ontwerpbesluit hogere waarden en de bijbehorende stukken kunt u binnen de genoemde termijn digitaal in PDF-bestanden inzien op www.rhenen.nl onder Actueel > Ter inzage. Daarnaast is een analoog (papieren) exemplaar in te zien in het Huis van de gemeente, Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen. Inzien kan op afspraak, zie voor meer informatie www.rhenen.nl.

Indienen zienswijzen

Op grond van de Wet geluidhinder kunnen belanghebbenden binnen de genoemde termijn zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere waarden indienen. Bent u belanghebbende? En bent u het niet eens met dit ontwerpbesluit? Dan kunt u uw schriftelijke zienswijze sturen naar: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen, Postbus 201, 3910 AE Rhenen, onder vermelding van ”Zienswijze team RO, ontwerpbesluit hogere waarden Nude 36-38”. Voor het mondeling indienen van uw zienswijze kunt u contact opnemen met de heer P. Cuijpers, telefoonnummer 140317.

Voor informatie over het ontwerpbesluit hogere waarden: Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoonnummer 088-022 50 00. Voor informatie over het ontwerpbestemmingsplan: Gemeente Rhenen, telefoonnummer 140317.

Bijbehorende stukken

ontwerpbesluit HW BP Nude 36-38 Rhenen (pdf, 318 KB)

wegverkeer HW BP Nude 36-38 Rhenen (pdf, 318 KB)

akoestisch onderzoek wegverkeer (pdf, 2 MB)

verzoekformulier HW BP Nude 36-38 Rhenen (pdf, 122 KB)