Ter inzagelegging; bv. (ontwerp)bestemmingsplan

Via deze pagina worden de berichten over ter inzagelegging van besluiten gedeeld.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 april 2022 het bestemmingsplan Friesesteeg 15, Achterberg ongewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel kadastraal bekend gemeente Rhenen, sectie K, nummer 843. Het bestemmingsplan voorziet in de herbouw en uitbreiding van de zorgboerderij aan de Friesesteeg 15 te Rhenen. Burgemeester en wethouders maken verder bekend dat zij een besluit hebben genomen ter vaststelling van hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder voor deze ontwikkeling.

Inzien

Het bestemmingsplan, inclusief het raadsbesluit en onderliggende stukken, ligt van donderdag 28 april 2022 tot en met woensdag 8 juni 2022 voor een ieder ter inzage.

 • Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl via deze link;
 • de link naar het bestemmingsplan is ook te vinden op onze website www.rhenen.nl (via de zoekterm “ter inzage leggingen”);
 • een analoog (papieren) exemplaar van het bestemmingsplan is ook in te zien in het gemeentehuis van Rhenen, Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen. Inzien kan:
  • zonder afspraak: maandag, dinsdag en donderdag: 09.00-17.00 uur, woensdag: 09.00-20.00 uur en vrijdag 09.00-16.00 uur.
  • met afspraak: maandag t/m vrijdag 13.00-16.00 uur;
  • het bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd bij balie 4. Indien u vragen heeft over het bestemmingsplan dan dient u een afspraak te maken.

Kopieën van de stukken zijn tegen betaling van de daarvoor verschuldigde leges verkrijgbaar.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer J. Peek, telefoonnummer (0317) 681 724 of e-mail joeri.peek@rhenen.nl.

Beroep

Belanghebbenden en een ieder die een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan kunnen beroep instellen.

Het instellen van beroep kan van vrijdag 29 april 2022 tot en met donderdag 9 juni 2022.

Het beroepschrift dient te worden gestuurd naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage, moet worden ondertekend en bevat ten minste:

 • de naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
 • de gronden van het beroep.

Verzoek om voorlopige voorziening en inwerkingtreding bestemmingsplan

Voor belanghebbende is het ook mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien een verzoek om voorlopige voorziening gedurende de beroepstermijn wordt gedaan, wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Indien geen verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, treedt het bestemmingsplan daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Aan het instellen van beroep en/of het vragen om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Nieuwe Veenendaalseweg 51a-55” in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ter inzage wordt gelegd. Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en Herstelwet van toepassing.

Burgemeester en wethouders maken voorts bekend dat zij het voornemen hebben om ten behoeve van deze locatie op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder een hogere waarde vast te stellen ten gevolge van de geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai. Op de nieuwbouwlocatie wordt, ten gevolge van het wegverkeer op de Nieuwe Veenendaalseweg de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden.

Inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan “Nieuwe Veenendaalseweg 51a-55” voorziet in de herontwikkeling van het gezondheidscentrum. Het bestemmingsplan maakt een nieuw gezondheidscentrum mogelijk, met op de verdiepingen 36 tot 40 woningen.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan, inclusief onderliggende stukken, ligt van donderdag 5 mei 2022 tot en met woensdag 15 juni 2022 voor een ieder ter inzage.

 • Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl, via identificatienummer NL.IMRO.0340.BPNweVeendsw51a55-ON01;
 • de link naar het ontwerpbestemmingsplan is ook te vinden op onze website www.rhenen.nl (via de zoekterm “ter inzage leggingen”);
 • het ontwerpbesluit hogere waarden is in PDF-bestanden (pdf, 509 KB) in te zien via onze website www.rhenen.nl (via zoekterm “ter inzage leggingen”);
 • een analoog (papieren) exemplaar van het bestemmingsplan is in te zien in het Huis van de gemeente, Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen. Inzien kan op afspraak, zie voor meer informatie www.rhenen.nl.

Zienswijzen

Iedereen kan gedurende de termijn over bovengenoemd ontwerpbestemmingsplan en besluit hogere waarde schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze(n) indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen gestuurd worden naar Huis van de Gemeente, Postbus 201, 3910 AE  RHENEN, onder vermelding van ‘Zienswijze team Economie en Ruimte’. Ook kunt u mondeling uw zienswijze(n) indienen. Neemt u hiervoor contact op met Bart Adriaans, telefoonnummer 140317.