Versnelde woonopgave

Er is een groot tekort aan betaalbare woningen voor starters, spoedzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Deze doelgroepen hebben te weinig mogelijkheden en perspectief, want koop- en commerciële huurwoningen kunnen ze niet betalen. De gemeente wil versneld woonruimte realiseren voor deze doelgroepen.

Er zijn binnen onze gemeente verschillende nieuwbouwplannen in voorbereiding waarin ook wordt voorzien in betaalbare woningen, maar de ontwikkeling van dergelijke projecten kost veel tijd, soms wel 10 jaar. Daarom zoeken we andere oplossingen, zoals woonruimte in bestaande panden en flexwoningen.

Flexwoningen

De gemeente heeft de ambitie 150 flexwoningen te realiseren voor eind 2026. De flexwoningen kunnen voorzien in de grote behoefte aan flexibele en betaalbare huisvesting. De mogelijkheden voor het plaatsen van flexwoningen worden breed verkend op meerdere locaties, waaronder:

  • De Binnenweg (15 flexwoningen)
  • Rhenen-West
  • Prattenburg

Op deze locaties zijn geen plannen voor permanente woningbouw in de nabije toekomst. Dat is voor de gemeente een duidelijke randvoorwaarde. Uit aanvullende onderzoeken moet blijken of flexwoningen op deze locaties haalbaar zijn. De flexwoningen zijn tijdelijk, ze worden na 10 tot 15 jaar verplaatst.

De gemeenteraad van Rhenen heeft een raadsbesluit aangenomen voor de aankoop en plaatsing van 15 flexwoningen aan de Binnenweg. Dit betekent dat de gemeenteraad het project steunt en het benodigde budget hiervoor beschikbaar stelt. De gemeente past nu de plannen aan van 20 woningen naar 15 woningen en gaat bovendien verder met de uitwerking van de plannen.

Met dit raadsbesluit worden de eerste flexwoningen in Rhenen mogelijk gemaakt. De gemeente investeert ruim 2,3 miljoen euro in de aankoop en plaatsing van de 15 flexwoningen en verwacht deze investering op langere termijn terug te verdienen. Deze 15 flexwoningen blijven 10 jaar staan en willen we dan bij voorkeur verplaatsen naar een nog te bepalen permanente locatie. Woningcorporatie Rhenam Wonen gaat de woningen aan de Binnenweg toewijzen en beheren. 

De direct omwonenden van de Binnenweg zijn eerder in meerdere bijeenkomsten over deze plannen geïnformeerd.

Wij richten ons voor de locatie Rhenen-West op het onderzoeken van de mogelijkheden voor tijdelijke woningen. Dit doen we in overleg met de Provincie. Dit proces loopt en hierover kunnen we op dit moment geen ontwikkelingen melden.  

Woonruimte in bestaande panden

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om in bestaande panden woonruimte te realiseren.

Het college van B&W heeft ingestemd met een voorstel voor de realisatie van een doorstroomlocatie voor statushouders in een kantoorpand aan de Herenstraat. Het pand staat al langere tijd leeg en kan dienen als tijdelijke woonlocatie voor statushouders. Dit betreft met name alleenstaanden of stellen, eventueel met een jong kind.

Het kantoorpand aan de Herenstraat is in particulier eigendom en krijgt een tijdelijke woonbestemming van 10 jaar. Het voorstel omvat de verbouwing van het kantoor tot 14 studio-appartementen die geschikt zijn voor de huisvesting van statushouders. Deze verbouwing start naar verwachting niet eerder dan komend najaar. Doel is de 14 studio’s voor een periode van 3 jaar te benutten als 'doorstroomlocatie' voor de huisvesting van statushouders. Daarna worden de studio’s voor de periode van 7 jaar benut voor de huisvesting van doelgroepen die tijdelijk met spoed betaalbare woonruimte zoeken.

De statushouders in de eerste periode van 3 jaar zijn mensen van wie vastgesteld is dat ze in Nederland mogen blijven wonen. Deze mensen hebben een verblijfsvergunning. Dat betekent dat ze kunnen starten met een inburgeringstraject, werken of een opleiding volgen. De 14 studio's zijn bedoeld voor mensen die uiteindelijk in onze regio een woning krijgen, maar waarvoor nu nog geen woning is.

Op 25 maart 2024 is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de omwonenden van het kantoorpand aan de Herenstraat. Hier krijgen zij meer informatie over de plannen, een vooruitblik op de komende maanden en de gelegenheid vragen te stellen. Daarnaast werden de omwonenden ook uitgenodigd mee te denken over het vervolg tijdens een latere participatiebijeenkomst. 

De presentatie en het verslag van deze bijeenkomst zijn hier te vinden:

Presentatie informatiebijeenkomst Herenstraat (pdf, 2 MB).

Verslag informatiebijeenkomst Herenstraat (pdf, 116 KB).

  • Bekijk hier vragen en antwoorden over statushouders en versnelde woonopgave

Het pand Nieuwe Veenendaalseweg 177 is in particulier eigendom en is verbouwd. Het pand wordt de komende drie jaar gebruikt voor tijdelijke huisvesting. Vanaf begin november 2023 gaan de eerste bewoners verhuizen.

Op de begane grond zijn drie woonruimten voor Oekraïense vluchtelingen, geschikt voor de opvang van ongeveer acht Oekraïense vluchtelingen. De gemeente Rhenen is verantwoordelijk voor de huisvesting en ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen.

Op de bovenste twee etages gaat het om onderdak aan negen minderjarige statushouders met 24 uur per dag begeleiding door mentoren van Nidos.

Stichting Nidos treedt in Nederland op als voogd voor alleenstaande minderjarige statushouders.

Omwonenden konden eind oktober een kijkje nemen in het pand en kennismaken met de begeleiders van Nidos.

Algemene bijeenkomsten en enquête

In april 2023 organiseerden we vier bijeenkomsten over de versnelde woonopgave, in Achterberg, Elst en Rhenen. Tijdens deze bijeenkomsten gaven we een uitleg over de versnelde woonopgave en gingen met inwoners in gesprek over mogelijke oplossingen om snel tot extra woonruimte te komen. Via een digitale enquête vroegen we nog meer inwoners om een reactie.

Terugblik algemene bijeenkomsten

Ongeveer 50 inwoners bezochten de bijeenkomsten. Opvallend was dat veel van de bezoekers in de buurt wonen van de locaties die onderzocht worden voor het plaatsen van flexwoningen vlakbij. Een deel van hen uitte zorgen over het verlies van (uitzicht op) groen en vrees voor overlast.

Tijdens de bijeenkomsten vroegen we wat inwoners belangrijke aandachtspunten vinden en of ze nog suggesties hebben voor mogelijke oplossingen. Ook via de mail ontvingen we nog diverse suggesties. 

Enquête Rhenen Spreekt

In mei 2023 vroegen we via een enquête Rhenen Spreekt wat inwoners vinden van de plannen om flexwoningen te realiseren. 491 inwoners vulden de enquête in. Driekwart gaf aan dat het heel belangrijk is dat er extra woonruimte wordt gerealiseerd. Meer dan driekwart heeft zelf interesse of kent iemand die interesse heeft in een flexwoning of woonruimte in een bestaand pand of op zoek is naar betaalbare woonruimte in de gemeente Rhenen.