Jeugdteam

Gaat de situatie in uw gezin verder dan dat u af en toe met vraag zit? Spelen er meer ingewikkelde problemen tegelijkertijd? Wilt u hulp van een professional? Dan kunt u contact opnemen met het Jeugdteam Rhenen. Zij denken graag mee en helpen jullie op weg.

Aanmelden voor hulp

  • Download het aanmeldformulier, vul dit in en stuur het naar ons.
  • Een hulpverlener van het Jeugdteam belt u vervolgens op om een eerste afspraak te maken bij u thuis.
  • De hulpverlener maakt een ondersteuningsplan.

Als het handig of nodig is, wordt nauw samengewerkt met de school, met voorschoolse of buitenschoolse voorzieningen en eventueel met andere hulpverleners die bij uw gezin betrokken zijn. Uitgangspunt van deze ondersteuning en hulp is dat deze hulp zo dichtbij, zo vroeg, zo licht en zo kort mogelijk wordt geboden en zo lang als nodig is.

> Klik hier voor een aanmeldformulier voor een kind jonger dan 16 jaar (pdf, 175 KB)

> Klik hier voor een aanmeldformulier voor een kind ouder dan 16 jaar (pdf, 71 KB)

Hoe gaat het verder?

Na de aanmelding neemt een medewerker van het Jeugdteam contact met u op voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Het Jeugdteam maakt deel uit van het CJG Rhenen. De medewerkers van het Jeugdteam zijn professionele jeugdhulpverleners.

Wat wordt er tijdens een persoonlijk gesprek besproken?

Tijdens een persoonlijk gesprek onderzoekt de jeugdteammedewerker samen met u, en eventueel met uw kind, welke hulp u nodig heeft. Het is van belang dat u zo open en eerlijk mogelijk bent. Zodat we samen kunnen kijken wat er nodig is om antwoord te geven op uw hulpvraag. Er is geen standaardoplossing: ieder kind en elke opvoedingssituatie is tenslotte anders. 

Waar vindt het persoonlijk gesprek plaats?

De jeugdteammedewerker komt bij u op huisbezoek of u spreekt af op het Sociaal Plein in het Huis van de gemeente in Rhenen. Hij/zij vertelt u verder wat het vervolg is.

Privacy van uw gegevens

U heeft bij het aanmeldformulier toestemming kunnen geven om de huisarts en GGD te informeren dat uw kind/gezin bij het jeugdteam in zorg is. Wij melden dan alleen aan hen dat jullie aangemeld zijn bij het CJG. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en gebruiken deze alleen wanneer het noodzakelijk is voor ons onderzoek om de juiste jeugdhulp vast te stellen. Daarvoor zullen wij u informeren en toestemming vragen om gegevens en informatie te delen met andere betrokkenen; denk aan school en zorgaanbieders.

Passende jeugdhulp

Na het onderzoek bepaalt de jeugdteammedewerker in overleg met u welke jeugdhulp nodig is. Deze hulp kan door de jeugdteammedewerker zelf worden gegeven en of een jeugdhulpaanbieder wordt hiervoor ingezet. Veelal valt de jeugdhulp onder de jeugdwet, maar soms ook onder de Zorgverzekeringswet, (bijvoorbeeld vaktherapie) of Wet Langdurige Zorg, of de Wet Passend Onderwijs, (zoals hoogbegaafdheid en leerproblematiek). Als er een andere wet van toepassing is, helpen we u graag verder.

Gecontracteerde jeugdhulpaanbieders

De jeugdteammedewerkers regelen de jeugdhulp. De gemeente Rhenen heeft vele aanbieders met uiteenlopende kennis en vaardigheden gecontracteerd. De jeugdteammedewerker blijft met u in contact om te volgen of de hulp aanslaat en of de doelen behaald worden. Ook is de jeugdteammedewerker aanwezig bij eventuele evaluatiegesprekken met jeugdhulpaanbieders. 

Daarnaast zet de jeugdteammedewerker uw kind in de verwijsindex (VIR). De VIR is er om te zorgen dat de verschillende hulpverleners met elkaar in contact te brengen als deze bij uw gezin betrokken zijn.

We hebben de volgende individuele voorzieningen en gecontracteerde jeugdhulpaanbieders met bijbehorende tarieven. Deze tarieven worden door de gemeente betaald. Klik hier voor de individuele voorzieningen.

Voorliggende voorzieningen

Soms zetten wij voorliggende voorzieningen in. Zoals Blij met Mij training (pdf, 2 MB), Buurtgezinnen of jongerenwerk.

Zelf jeugdhulp regelen

U kunt ook zelf jeugdhulp zoeken en regelen via een persoonsgebonden budget (PGB). Vanuit het jeugdteam toetsen we of u hiervoor in aanmerking komt. Er zijn voorwaarden waaraan u moet kunnen voldoen. Zoals een plan maken met doelen en resultaten, het zelfstandig aangaan van contracten, zorgen voor vervanging bij ziekte e.d. en het beheren van het budget. Meer informatie kunt u hierover krijgen van de jeugdteammedewerker of via de site van de SVB, het orgaan dat persoonsgebonden budgetten afhandelt.

Als u zelf professionele/formele jeugdhulp inkoopt, dan zijn de tarieven 90% van de tarieven van de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders. Bij informele jeugdhulp hanteren we het minimum jeugdloon.

Besluitvorming jeugdhulp 

Welke jeugdhulp u krijgt, voor hoe lang en door welke jeugdhulpaanbieder, staat in een brief die u van ons ontvangt. Dit noemen we een beschikking. Een beschikking is een officieel besluit van het college van burgemeester en wethouders. Tegen de toegekende jeugdhulp in de beschikking kunt u bezwaar maken. In de beschikking staat uitgelegd hoe u dat moet doen. 

Wat moet u doen als u een klacht heeft?

Onze jeugdteammedewerkers doen hun best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u het niet met hen eens bent. Als u niet tevreden bent, dan kunt u terecht bij de manager van het jeugdteam, via algemeen e-mailadres of telefoonnummer. 

Als u hierbij ondersteuning wilt, kunt u ook hier gebruik maken van een (gratis) onafhankelijke cliëntondersteuner of een vertrouwenspersoon via Jeugdstem

Jeugdstem/Adviespunt Zorgbelang is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. 

Ondersteuning is gratis

Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van gemeenten, van wijk- of jeugdteams of van Centra voor Jeugd & Gezin (CJG).  

Een Jeugdstem of Adviespunt Zorgbelang vertrouwenspersoon:     

  • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
  • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
  • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
  • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

Zo bereikt u Jeugdstem

  • Bel gratis naar 088 – 555 1000.
  • Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.
  • Via Jeugdstem kunt u zich aanmelden voor ondersteuning vanuit Adviespunt Zorgbelang.