Financiën

Welke doelen willen we als gemeente bereiken? Hoe gaan we dat doen? Hoeveel geld is hiervoor nodig? Hoe staat Rhenen er financieel voor? Hoe komt de gemeente aan haar inkomsten?

Deze informatie staat in de documenten over de begrotingscyclus. De begrotingscyclus start na de gemeenteraadsverkiezingen met een coalitieakkoord en daarna het bestuursprogramma. In het bestuursprogramma staan de belangrijkste doelen die het gemeentebestuur wil bereiken. 

Het bestuursprogramma wordt daarna uitgewerkt in de volgende financiële stukken die elk jaar terugkomen:

  • Perspectiefnota
  • Begroting  
  • Tussentijdse rapportages
  • Jaarstukken

Perspectiefnota

In het kort: de koers voor de komende jaren en uitgangspunten voor de begroting

Ieder jaar bespreekt de gemeenteraad in juli de perspectiefnota. De perspectiefnota is de voorloper van de begroting. De perspectiefnota stellen we op voor een periode van 4 jaar. Hierin staat op hoofdlijnen de koers voor de komende jaren. Wat we als gemeente kunnen doen is afhankelijk van het geld dat er beschikbaar is. In de perspectiefnota bepaalt de raad ook de financiële uitgangspunten voor het opstellen van de begroting. 

Begroting

In het kort: wat gaan we doen en hoeveel kost het?  

Ieder jaar bespreekt de gemeenteraad begin november de begroting voor het volgende kalenderjaar. De begroting wordt opgesteld voor een periode van 4 jaar. In de begroting zijn de taken die de gemeente uitvoert ondergebracht in programma’s.

Zo is er bijvoorbeeld een programma dat gaat over de zorg aan inwoners, maar ook een die gaat over het onderhoud van de buitenruimte. Per programma gaan we in op de doelen die we willen bereiken, hoe we dat gaan doen en hoeveel geld daarvoor nodig is. Naast de programma’s staat er nog veel meer informatie in. Zoals over de belastingen en heffingen die de inwoners aan de gemeente betalen. 

Tussentijdse rapportages

In het kort: hoe gaat het met de uitvoering van de begroting?

Ieder jaar bespreekt de gemeenteraad (vaak in het voor- en najaar) een tussentijdse rapportage. In deze rapportages geeft het college aan de raad een tussenstand van de uitvoering van de begroting en informeert het college de raad hoe het financieel met de gemeente gaat. De gemeenteraad kan deze rapportages gebruiken om bij te sturen als zij dat nodig vindt.

Jaarstukken

In het kort: wat hebben we gedaan en wat heeft het gekost?

Na afloop van het jaar stelt het college de jaarstukken op. De gemeenteraad bespreekt de jaarstukken in juli van het nieuwe jaar. 

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag gaan we per programma in op de doelen die zijn bereikt, wat we hebben gedaan en wat het heeft gekost. De jaarrekening gaat in op de financiën van de gemeente. Hoeveel geld is er binnengekomen en waaraan is het uitgegeven? Ook geven we een toelichting op de bezittingen en schulden van de gemeente.