Hoe werkt de raad?

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Rhenen en bepaalt in grote lijnen wat er in de gemeente gebeurt. Het college van burgemeester en wethouders voert het beleid uit, samen met de ambtelijke organisatie. De gemeenteraad controleert of ze dat op de afgesproken manier doen. De griffie ondersteunt en adviseert de raad.

Samenstelling raad

De gemeenteraad van Rhenen telt sinds maart 2022 19 raadsleden die samenwerken in 8 verschillende fracties (politieke partijen). Elke fractie heeft de mogelijkheid om zich te laten ondersteunen door maximaal drie raadsvolgers. Zij ondersteunen de fractie en nemen actief deel aan besprekingen in de raadscommissie.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 hebben de SGP, Rhenens Belang, D66 en CDA een coalitie gevormd. Lees hier het coalitieakkoord (pdf, 1 MB).

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Zij is aanwezig bij de raadsvergaderingen en ondertekent samen met de burgemeester alle raadsbesluiten. Zij is geen lid van de gemeenteraad, maar valt wel onder de verantwoordelijkheid daarvan.

Hoe vergadert de raad?

De gemeenteraad van Rhenen vergadert in een vaste structuur van twee stappen: beeldvormend/oordeelsvormend en besluitvormend.

  • Beeldvorming en oordeelsvorming

Dit gebeurt in commissievergaderingen. Commissieleden (raadsleden en fractievolgers) gebruiken deze fase om zich een beeld te vormen van de onderwerpen die op de agenda van de raad komen. Soms geeft een ambtenaar een presentatie, in andere gevallen kunnen externe betrokkenen of deskundigen een toelichting geven. Een inwoner kan ook kort iets presenteren. 

In de commissievergaderingen bespreken de commissieleden ook de raadsvoorstellen. De commissie brengt per raadsvoorstel advies uit aan de raad. Inwoners of organisaties kunnen in deze vergaderingen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. 

  • Besluitvorming

Tijdens raadsvergaderingen stemt de raad over de raadsvoorstellen en eventuele moties en amendementen.

Vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar. U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen vanaf de publieke tribune of live mee te kijken vanuit huis. 

Agenda's en stukken in het raadsinformatiesysteem

De gemeenteraad van Rhenen zet alle openbare agenda's en vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem. In het raadsinformatiesysteem kunt u vergaderingen van de raadscommissie en gemeenteraad live volgen of achteraf terug kijken.  

Contact met de griffie

Neem bij vragen gerust contact op. Dit kan telefonisch via (0317) 681 620 of per e-mail via [email protected].