Bestemmingsplan; inzien en/of reageren op

Alarm:

Tijdelijke pauze behandelen aanvragen

Meer informatie leest u in het nieuwsbericht: Pauze voor behandelen van principeverzoeken en bestemmingsplanwijzigingen.

Een bestemmingsplan legt voor elk perceel vast welk type gebruik is toegestaan en welke regels daarbij gelden. Wilt u een bestemmingsplan laten wijzigen? Dan moet u hiervoor een verzoek of plan indienen.

Een bestemmingsplan geeft de regels voor grond en gebouwen in de gemeente, zoals huizen, straten, winkels, fabrieken, natuur en bossen. In het bestemmingsplan staat waar en wat er gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan.

Iedereen moet zich aan het bestemmingsplan houden: niet alleen de inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf. Een bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting.

Procedure bestemmingsplan

Wanneer het ernaar uitziet dat uw plannen niet binnen het bestaande bestemmingsplan passen (bouwen, gebruik, aanlegregels) en u wilt ze toch uitvoeren, dan moet u een formele 'planologische procedure' doorlopen.

Inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente Rhenen kunnen de gemeente vragen een bestemmingsplan te veranderen. U moet dan een verzoek indienen voor herziening van het bestemmingsplan.

Vaak is er eerst onderzoek en vooroverleg nodig voordat de gemeente kan besluiten het bestemmingsplan aan te passen of een onderdeel daarvan, zoals de regels of de verbeelding. De procedure is vrij uitgebreid.

In de informatiebrochure Procedures ruimtelijke ordening leest u er alles over.

Procedures Ruimtelijke Ordening (pdf, 1 MB)

Principeverzoek en -uitspraak

Als u een plan heeft dat niet past binnen het geldende bestemmingsplan, dan moet u een planologische procedure doorlopen om het bestemmingsplan te laten wijzigen. Om erachter te komen of u daarbij een kans maakt dat de gemeente wil meewerken aan deze procedure, kunt u eerst bij het college van burgemeester en wethouders een principeverzoek indienen.

Dan toetst de gemeente uw plan aan lokaal, provinciaal en rijksbeleid en aan wat we belangrijk vinden op het gebied van ecologische waarden, verkeer, archeologie en cultuurhistorie. Ook schatten we in of uw plan haalbaar is. Voor het afhandelen van een principeverzoek is de gemeente niet aan een wettelijke termijn gebonden.

Principe-uitspraak

Als antwoord op uw principeverzoek krijgt u een principe-uitspraak. Deze principe-uitspraak maakt duidelijk hoe het college tegen uw plan aankijkt. Een principe-uitspraak kan inhouden dat het college positief is over uw plan, dat in uw plan aanpassingen nodig zijn voordat de gemeente kan meewerken of dat het college uw plan niet realiseerbaar acht. Een principe-uitspraak is geen formeel besluit. U kunt er dan ook geen bezwaar tegen maken of tegen in beroep gaan.

Wanneer de uitkomst van uw principeverzoek positief is, zult u alsnog een formele planologische procedure moeten doorlopen om uw plan mogelijk te maken. Een positieve principe-uitspraak geldt als uitgangspunt voor de officiële aanvraag voor een omgevingsvergunning of een bestemmingsplanherziening, als u de officiële aanvraag binnen 12 maanden na verzending van de positieve principe-uitspraak indient. Een positieve principe-uitspraak hoeft nog niet te betekenen dat de formele planologische procedure ook een positieve uitkomst heeft. Eventuele zienswijzen, gewijzigde regelgeving of andere omstandigheden kunnen nog altijd leiden tot een ander eindoordeel.

Principeverzoek indienen

U kunt uw principeverzoek indienen via het webformulier.

De gemeente brengt u leges in rekening voor het in behandeling nemen van een principeverzoek. De kosten staan in de Legesverordening.

Wanneer de uitkomst van uw principeverzoek negatief is, krijgt u het bedrag aan legeskosten niet terugbetaald.

Bij een positieve beslissing op uw principeverzoek wordt 75% van het betaalde bedrag in mindering gebracht op de legeskosten voor de planologische vervolgprocedure. Dan moet u wel binnen 12 maanden een verzoek indienen dat overeenkomt met het principeverzoek.

Formulier principeverzoek indienen Pagina Leges

Zienswijze indienen

Als de gemeente een ontwerpbestemmingsplan opstelt en in procedure brengt, kunt u reageren op dit plan binnen 6 weken na publicatie op overheid.nl. Dit kan door uw zienswijze in te dienen.

Planschade

Als bij u schade is ontstaan door een bestemmingsplan, een aanpassing daarvan of bijvoorbeeld een projectafwijkingsbesluit, kunt u onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een tegemoetkoming in die schade. 

U kunt de schadevergoeding online aanvragen. Download het aanvraagformulier 'Tegemoetkoming in schade' (pdf, 553 KB), vul het in en stuur het naar de gemeente.