Subsidies

Subsidies van de gemeente voor activiteiten en organisaties, maar ook subsidieregelingen van andere instanties. Iedereen in de gemeente laten meedoen in de maatschappij, in een omgeving waar mensen zich betrokken voelen. Dat willen we als gemeente ondersteunen.

Met verschillende subsidieregelingen voor onze inwoners en vrijwilligersorganisaties die een project of activiteit willen ondernemen. Bijvoorbeeld om de saamhorigheid in uw buurt of wijk te versterken. Of de leefbaarheid te verbeteren.

De gemeente heeft de volgende subsidiemogelijkheden die u het hele jaar door kunt aanvragen:

 • Buurtbudget
 • Fonds voor Initiatieven Rhenen
 • Regeling Preventief Jeugd & Wmo

Deze subsidies zijn bedoeld voor inwoners, bewonersgroepen, vrijwilligersorganisaties en verenigingen zonder commercieel doel. 

Ook zijn er fondsen en subsidieregelingen van andere organisaties waar u gebruik van kunt maken. 

Een aantal organisaties kan jaarlijks subsidie aanvragen bij de gemeente. Deze aanvragen moeten zijn ingediend voor 1 juli voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie is bedoeld. 

In de Algemene Subsidie Verordening (ASV) van de gemeente Rhenen hebben we de regels voor het verstrekken van subsidies uitgewerkt.

Algemene Subsidieverordening 2019 Verleende subsidie 2023 (pdf, 84 KB)

Een aantal organisaties kan jaarlijks subsidie aanvragen bij de gemeente. Deze aanvragen moeten voor 1 juli voorafgaand aan het jaar waar de subsidie voor is bedoeld, zijn ingediend.

Afwijkende deadlines: voor de aanvraag voor het Nationaal programma Onderwijs (NPO) + aanvulling VVE (art 9a) is de deadline woensdag 15 november 2023. De aanvraag voor subsidies voor de reguliere peuteropvang en VVE 2023 moet vóór zondag 17 december 2023 indiend zijn. 

Het gaat om de volgende regelingen:

 • Subsidieregel Muziekoriëntatie
 • Subsidieregel Openbaar bibliotheekwerk 
 • Subsidieregel Dorpshuis 
 • Subsidieregel Voor- en vroegschoolse educatie en subsidieregel reguliere peuteropvang
 • Subsidieregel Recreatie en Toerisme
 • Subsidieregel Museum

Via de link hieronder kunt u als organisatie de jaarlijkse subsidie aanvragen.

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen, hebben wij alle gegevens nodig die in het formulier gevraagd worden. Als u het aanvraagformulier of onderdelen daarvan niet of onvoldoende invult, kunnen wij uw aanvraag niet goed beoordelen. U loopt het risico dat uw aanvraag niet in behandeling wordt genomen.

Subsidieregelingen 2024 Subsidieregelingen 2025 Aanvraagformulier subsidie Aanvraagformulier om te printen (pdf, 115 KB) Aanvullende regeling Peuteropvang en VVE (pdf, 276 KB) Algemene Subsidieverordening Rhenen 2019 Voorbeeldbegroting subsidies (pdf, 224 KB) Subsidieplafonds 2024 (pdf, 50 KB)

Wilt u met uw vereniging of stichting nieuwe activiteiten organiseren voor inwoners in een wijk? En zijn dat activiteiten gericht op gezondheid of ontwikkeling van jongeren? Of het versterken van zelfredzaamheid en sociale samenhang van volwassenen of het bevorderen van gezond gedrag? De gemeente stimuleert deze activiteiten door bij te dragen in de kosten.

De aanvraag kan gedaan worden door verenigingen en stichtingen in de gemeente Rhenen.

U kunt maximaal € 2.500 aanvragen. Per jaar stelt de gemeente een maximaal bedrag vast voor de gehele subsidieregeling Preventief Jeugd en Wmo. Zodra dit gehele bedrag is uitgegeven aan subsidietoekenningen, kunnen we in dat kalenderjaar geen subsidieaanvragen meer in behandeling nemen.

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

Het budget biedt een financiële bijdrage voor activiteiten van vrijwilligersorganisaties die er op gericht zijn dat jonge inwoners gezonder leven en optimale ontwikkelingskansen en ontplooiingsmogelijkheden krijgen.

Ook initiatieven voor volwassenen die zijn gericht op het versterken van de zelfredzaamheid, sociale samenhang, meedoen aan de samenleving en/of het bevorderen van gezond gedrag, komen in aanmerking.
Er wordt alleen een subsidie toegekend voor activiteiten en projecten:

 • die nieuw zijn en niet horen bij de reguliere activiteiten van uw organisatie
 • waarvoor nog niet eerder een gemeentelijk subsidie is aangevraagd of toegekend.

Aanvraag en procedure

Via de link hieronder kunt u digitaal een aanvraag voor het de subsidie Preventief Jeugd en Wmo indienen. Wij raden u aan om minimaal 12 weken voordat u uw activiteit wilt starten, de subsidie aan te vragen.

Wij nemen uw aanvraag binnen tien werkdagen in behandeling. 

Wij beoordelen uw aanvraag aan de hand van de regels voor deze subsidieregeling. 

De beoordeling van aanvragen duurt maximaal acht weken. Daarna krijgt u bericht over uw subsidieaanvraag.

Aanvraag subsidie Preventie Jeugd en WMO

Vragen?

U kunt bellen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0317) 681 681 en vragen naar een medewerker leefbaarheid.

Op 6 februari 2024 heeft het college van de gemeente Rhenen de Beleidsregels GALA vastgesteld. Op grond van deze beleidsregels kunt u subsidie aanvragen in het kader van het GALA.

Samen op weg naar een gezonde generatie in 2040!  

Er is geld beschikbaar om goede ideeën uit te voeren die bijdragen aan een betere fysieke, mentale en sociale gezondheid van inwoners uit Achterberg, Elst en Rhenen. Het organiseren van ontmoeting, voorlichting, bewegen en culturele activiteiten behoren tot de mogelijkheden.

Plannen kunnen ingediend worden door vrijwilligersorganisaties (o.a. cultuur, sport en welzijn) en professionele organisaties (o.a. zorg- en welzijnorganisaties en scholen). 

Rhenen is een actieve en betrokken samenleving

Dit willen we natuurlijk zo houden. We gaan voor een inclusieve samenleving waar iedereen mee kan en mag doen. Dat mensen elkaar accepteren zoals ze zijn. We vinden het belangrijk dat inwoners zich gezond en vitaal voelen. Zodat zij in staat zijn om met fysieke, mentale en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Om de zorg, nu en in de toekomst te kunnen blijven bieden, monitoren we de ontwikkelingen op sociaal, economisch en gezondheidsniveau. Zodat we kunnen bijsturen op preventie. Dit kunnen we als gemeente niet alleen, maar dat doen we met elkaar.

Dit doen we aan de hand van de Rhenense Principes. Deze zijn leidend bij het maken van het beleid en de uitvoering daarvan:

 • meedoen naar vermogen,
 • eigen regie,
 • werken vanuit vertrouwen en
 • werken vanuit de oorzaak aan een duurzame oplossing.

Ook leggen we de focus op eenvoud en doen wat nodig is. Dit plan van aanpak voor het GALA 2024-2026 (pdf, 1 MB) schetst een route naar het bereiken van onze doelen. Het plan gaat in op sport, bewegen, cultuur, gezondheid en de sociale basis in onze gemeente.

Wilt u een subsidieaanvraag indienen?

Dan kan dat voor de volgende thema’s:

 • terugdringen gezondheidsachterstanden, waaronder een kansrijke start voor kinderen;
 • een gezonde leefomgeving;
 • versterken van de sociale basis, waaronder mantelzorg, één tegen eenzaamheid en welzijn op recept;
 • een gezonde leefstijl, waaronder de aanpak van overgewicht en obesitas, vroegsignalering middelengebruik;
 • versterken mentale gezondheid;
 • vitaal ouder worden, waaronder valpreventie;
 • lokaal Sportakkoord.

De beleidsregels kunt u hier vinden.

Neem bij vragen contact met ons op via [email protected] of bel (0317) 681 681 en vraag naar:

 • Inge Veenman voor ‘versterken sociale basis’;
 • Lea van Son voor ‘cultuur’;
 • Jose den Boer voor ‘vitaal ouder worden en het Sportakkoord’;
 • Baukje Reynders voor ‘gezonde leefstijl, gezondheidsachterstanden en mentale gezondheid’.
Klik hier om een aanvraag te doen

Koppel af en voorkom wateroverlast!

Duurzaamheid is belangrijk. Met een simpele actie als afkoppelen, maakt u een groot verschil. Ook zorgt afkoppelen dat u minder merkt van klimaatverandering. De gemeente Rhenen wil inwoners hier graag bij helpen. Daarom kunt u een subsidie aanvragen. Ieder jaar stelt gemeente Rhenen € 50.000,- beschikbaar. Het aanvraagformulier blijft open tot dit bedrag is bereikt.

Er zijn twee manieren om de hoeveelheid water in het riool te verminderen:

 • Een groen dak houdt water vast. Hiervoor kunt u maximaal € 25,- per vierkante meter aanvragen. In totaal geeft de gemeente maximaal € 500,- subsidie.
 • Ontkoppelen regenpijp: het regenwater komt hierdoor niet meer in het riool terecht. Het regenwater wordt volledig op eigen grond verwerkt. Met deze subsidieregeling  worden de materialen die nodig zijn vergoed. Dit is maximaal € 5,- per vierkante meter en maximaal € 500,-.

Handig om te weten

Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden? Neem bij vragen contact op met afkoppelcoach Lanny Olie (06-58076183) of Henk-Jan Lubeek (06-40765984). Zij helpen u graag!

Wilt u een activiteit organiseren in uw straat of buurt, samen met uw buurtgenoten? Bijvoorbeeld een buurtfeest of straatfeest, schoonmaakactie, kinderactiviteit of andere leuke activiteit? Met het Buurtbudget leveren we graag een financiële bijdrage. Zo zorgen we samen met u voor meer verbondenheid en saamhorigheid in uw buurt.

U kunt deze subsidie aanvragen als:

 • Inwoner van de gemeente Rhenen
 • Bewonersgroep(en) van een straat, wijk, dorp of gebouw.

Het Buurtbudget is bedoeld om bij te dragen aan activiteiten van inwoners. Deze activiteiten moeten: 

 • gericht zijn op verbetering van de leefbaarheid (schoon, heel, veilig, gezellig) in de wijk, buurt of straat 
 • en/of leiden tot meer betrokkenheid in de buurt of verbetering van het contact tussen buurtbewoners.

Voor buurtfeesten en straatfeesten geldt dat er minimaal 15 adressen aan meedoen.

De gemeente geeft een bijdrage in de kosten tot maximaal € 200 per initiatief. U kunt voor uw activiteit slechts eenmaal per jaar een aanvraag doen/een bijdrage ontvangen.

Goed om te weten

Het totale budget van de gemeente is € 5.000 per jaar. Alle aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als het totale budget is besteed, dan nemen we dat jaar geen nieuwe aanvragen meer in behandeling. Heeft u een activiteit met uw buren bedacht? Vraag dan zo snel mogelijk het buurtbudget aan.

Spelregels

 • Subsidie aanvragen in hetzelfde jaar als waarin de activiteit plaatsvindt.
 • Voorbereiding en uitvoering van de activiteit wordt door aanvrager gedaan.
 • De subsidie is een bijdrage in de kosten. Als u de overige kosten niet kunt betalen, kunnen wij ook de subsidie niet geven.
 • De subsidiebijdrage is bestemd voor de werkelijk gemaakte kosten voor de activiteit. Dus niet bestemd voor de kosten van eten, drinken, cadeautjes en personele kosten.
 • De activiteit mag niet in strijd zijn met het gemeentelijke beleid en de openbare orde. 
 • De activiteit maakt geen deel uit van een bestaand activiteitenprogramma van een gesubsidieerde instelling en heeft geen commercieel doel.
 • In een eventuele publicatie geeft u aan dat dit mede mogelijk was dankzij een bijdrage van de gemeente uit het Buurtbudget. 
 • De gemeente kan uw activiteit vermelden in haar publicaties over het wijkgericht werken.

Aanvraag

 • Dien uw aanvraag in via het online formulier. Doe dit bij voorkeur 12 weken voordat de activiteit plaatsvindt.
 • We beoordelen uw aanvraag aan de hand van de spelregels Buurtbudget. U krijgt van ons binnen tien werkdagen een reactie. 
 • Controleer of u een vergunning nodig heeft. Denk eraan dat een vergunning op tijd aangevraagd wordt. Houd hierbij rekening met een aanvraagperiode van vier weken. 
 • Als de aanvraag is goedgekeurd, krijgt u een evaluatieformulier. U levert uiterlijk zes weken na afloop van uw activiteit het ingevulde evaluatieformulier in. Daarbij stuurt u een overzicht van de gemaakte kosten, betalingsbewijzen en foto’s van de activiteit mee. Op basis van het ingevulde evaluatieformulier en uw financiële overzicht betalen wij het toegekende bedrag aan subsidie aan u uit.
Aanvraag buurtbudget Aanvraag evenementenvergunning

Heeft u nog vragen?

Tanja Puijk is de contactpersoon bij de gemeente. U kunt haar mailen via [email protected] of bellen via het algemene telefoonnummer (0317) 681 681

Heeft u – samen met uw buren - een goed idee om uw buurt of straat te verbeteren? Wilt u bijvoorbeeld zorgen dat  de mensen in uw buurt elkaar vaker kunnen ontmoeten? Of wilt u samen aan de slag om de openbare ruimte op te knappen? Om uw idee of initiatief uit te voeren, kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij het Fonds voor Initiatieven Rhenen.

Deze bijdrage kan aangevraagd worden door:

 • Inwoners van de gemeente Rhenen
 • Bewonersgroepen van een straat, wijk, dorp en gebouw
 • Vrijwilligersorganisaties.

Via het Fonds voor Initiatieven geeft de gemeente een bijdrage in de kosten tot maximaal € 2.500 per initiatief. 

Het Fonds voor Initiatieven biedt een financiële bijdrage voor initiatieven van bewoners(groepen) en vrijwilligersorganisaties. Het gaat om initiatieven die bijdragen aan het verbinden van de bewoners met elkaar, het verbeteren van de buurt of zorgen voor een prettige en gezonde leefomgeving. Het zorgt ervoor dat bewoners actief kunnen meedoen in de maatschappij. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen.

Spelregels

 • Uw initiatief vindt plaats in de gemeente Rhenen.
 • De bijdrage uit het fonds is eenmalig. U gebruikt het om uw initiatief op gang te helpen of te stimuleren.
 • Uw initiatief heeft een blijvend effect. De materialen die u koopt kunt u bijvoorbeeld vaker gebruiken. De bijdrage is niet bedoeld voor eenmalige activiteiten.
 • Veel mensen in de buurt, wijk, dorp of stad vinden het initiatief een goed idee.
 • U ontving nog niet eerder een gemeentelijke bijdrage voor dit initiatief.
 • De bijdrage is niet bedoeld voor een feest, excursie of een ander soort uitje. Voor een buurtfeest vraagt u een buurtbudget aan.

Aanvraag en verdere procedure

 • Stap 1: lees de voorwaarden in de Uitvoeringsregeling Fonds voor Initiatieven door.
 • Stap 2: ga met anderen in gesprek: zijn zij ook enthousiast? Verzamel minimaal 5 namen van mensen die het een goed idee vinden.
 • Stap 3: maak een begroting.
 • Stap 4: schrijf voor uzelf op: wat wil ik met het initiatief bereiken? Hoe draagt mijn initiatief bij aan de leefbaarheid?
 • Stap 5: nu heeft u genoeg informatie verzameld. Vul via onderstaande link het online aanvraagformulier in.
 • Stap 6: heeft u een vergunning nodig? Deze vraagt u apart aan. Denkt u eraan dat u een vergunning op tijd aanvraagt? Houd hierbij rekening met een aanvraagperiode van vier tot zes weken. Voor grotere evenementen geldt een nog langere termijn. Heeft u hier vragen over, overleg dan met de gemeente.

 Verloop aanvraagprocedure:

 • U krijgt van ons binnen drie weken een reactie op uw aanvraag. 
 • Een jury beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de spelregels en doelgroep.
Uitvoeringsregeling Fonds Aanvraagformulier bijdrage Fonds Aanvraag evenementenvergunning Aanvraag buurtbudget

Vragen?

Veel bewoners en bewonersgroepen in Rhenen hebben met een bijdrage van het Fonds voor Initiatieven al een mooie bijdrage geleverd aan de leefbaarheid en saamhorigheid van hun buurt.

Bijvoorbeeld: Samen-eet-project – Formulierenbrigade – naaimachine – tafels en stoelen – koffieochtend – buitenspeeldag – Repaircafé – info-picknicktafel – betonnen pingpongtafel – vissenactiviteit – zwemmen voor mensen met een beperking – schoonmaakacties – samen is niemand alleen – parasols – klassenorkest – grote partytent – rolstoelpad – kleurrijk kookboek – bingo – Zoute Inval – rolstoelpad – boekenvervoer – Dag van de Dialoog.

De contactpersoon bij de gemeente is Inge Veenman. U kunt haar mailen via [email protected] of bellen via het algemene telefoonnummer (0317) 681 681.