Subsidieregelingen van andere organisaties

In de Gemeente Rhenen zijn ook andere organisaties waar u een subsidie kunt aanvragen. Verder zijn er diverse regionale, provinciale en landelijke organisaties die subsidies bieden voor verschillende soorten activiteiten en projecten.

Rhenen en Regio

Deze stichting ondersteunt met een financiële bijdrage activiteiten of projecten met een sociaal, cultureel of maatschappelijk doel, bedoeld voor inwoners van de gemeente Rhenen. 

Met vragen kunt u mailen met de rentmeester Karin Wortelboer via [email protected] of bellen naar het algemene telefoonnummer (0317) 681 681.

Website het Voormalig Gast- en Weeshuis

Deze stichting verleent financiële ondersteuning op het gebied van ouderenzorg en gezondheidszorg in de gemeente Rhenen, speciaal in die gevallen waar geen of onvoldoende andere financiële ondersteuning beschikbaar is. De stichting probeert haar doel onder meer waar te maken door het geven van eenmalige bijdragen aan inwoners of instellingen.

Met vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting, de heer Nederhorst. Mailen naar [email protected] of bellen naar (0317) 620 055

Deze stichting geeft materiële hulp aan inwoners van Rhenen die door onverwachte problemen in acute nood verkeren. Het Noodfonds helpt éénmalig daar waar de burgerlijke overheid of andere instanties geen hulp (meer) kunnen bieden. Of de stichting geeft éénmalige financiële ondersteuning met als doel het gezin of de persoon in staat te stellen noodsituaties op te vangen en acute problemen te verhelpen.

Met vragen kunt u contact opnemen met coördinator Jan de Wit, via [email protected] of 06-47 21 08 88.

Website Noodfonds Rhenen

Rabobank Vallei en Rijn sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. In ruil daarvoor helpt u met uw organisatie om de Rabobank (meer) zichtbaar te maken in uw regio. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidie is dat uw organisatie gevestigd is in de gemeente Rhenen en klant is bij deze Rabobank. 

Website Stimuleringsfonds Rabobank

Provincie Utrecht

Dit fonds geeft financiële steun aan projecten op het gebied van cultuur, maatschappelijk werk, podiumkunst, monumentenzorg, natuurbehoud en volksgezondheid in de provincie Utrecht.

Naar de website

Deze subsidies zijn bedoeld om doelen te realiseren zoals beschreven in de gebiedsprogramma’s van de provincie Utrecht. Die gaan over natuur en water, landschap en cultuurhistorie en sociaal-economische vitaliteit. Informatie over de voorwaarden vindt u in de Uitvoeringsverordening subsidie inrichting landelijk gebied provincie Utrecht. 

Naar de website

Deze subsidie is bedoeld voor het behoud en het stimuleren van cultuur en erfgoed. Non-profitorganisaties in de provincie Utrecht kunnen een aanvraag indienen. 

Naar de website

Deze subsidie is voor rijksmonumenten gelegen in de historische buitenplaatsen van de provincie Utrecht die gerestaureerd moeten worden. 
Voorwaarden:

  • Matige of slechte onderhoudstoestand op basis van de Utrechtse Erfgoedmonitor
  • Urgente restauratiebehoefte
  • Hoge cultuurhistorische waarde
  • Zekerheid van gebruik of herbestemming
  • Publieke toegankelijkheid, namelijk openstelling van minimaal tien maal per jaar voor een zo groot mogelijk publiek
  • Co-financiering van minimaal 50% van de subsidiekosten
  • Geen woonhuizen en monumenten die in het kader van een gebiedsprogramma kunnen worden gerestaureerd.
Naar de website

Nederland

Het Oranjefonds steunt projecten die betrokkenheid, saamhorigheid en sociale participatie in de wijk bevorderen.

Website Oranjefonds

Dit is een onderdeel van het Oranjefonds. Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat mensen samen met buren en hun buurt vieren op de vierde zaterdag in september. Buren en buurtgenoten komen gezellig samen en veel mensen doen iets goeds voor elkaar en hun buurt. Ook bewonersgroepen kunnen eraan deelnemen. Heeft u een leuk idee? U kunt bij het Oranjefonds een subsidie aanvragen voor een activiteit die u in het kader van Burendag wilt organiseren.

Website Burendag

Dit is een onderdeel van het Oranjefonds. Doel is het vergroten van de professionaliteit van ondernemingen met een sociale doelstelling en het vergroten van het maatschappelijk effect van het sociale initiatief. De deelnemers krijgen diverse workshops, trainingen en bijeenkomsten aangeboden. Zo vergroten zij hun kennis en expertise en breiden zij ook hun netwerk fors uit. Daarnaast stelt het Oranje Fonds ruim drie jaar financiering beschikbaar.

Website Oranjefonds - Groeiprogramma

Jantje Beton komt op voor het recht van alle kinderen in Nederland om dagelijks vrij en avontuurlijk buitenspelen en bewegen mogelijk te maken. De organisatie verstrekt subsidies voor buitenspeelactiviteiten en voor het verbeteren of herinrichten van speelplekken.

Website Jantje Beton

 Ik Ben Geweldig is een project van de Nationale Jeugdraad. Bij dit project worden initiatieven van jongeren ondersteund die bedoeld zijn om mensen met elkaar in contact te brengen. Alle jongeren tot 24 jaar kunnen een aanvraag (tot maximaal € 1000.-) doen via de website.

Website Ik Ben Geweldig

Dit fonds is een pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap. Het stimuleert bijzondere initiatieven en talent met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Bij de financiële steun aan personen en organisaties die zich inzetten voor cultuur en natuur, geeft het fonds voorrang aan activiteiten waarbij zelfwerkzaamheid een belangrijke rol speelt.

Website Cultuurfonds

De JFC is onderdeel van de NOC-NSF sportsubsidiewijzer. De stichting steunt activiteiten die met sport en spel te maken hebben waarbij de uitvoering op sportieve wijze wordt gerealiseerd. De projecten moeten gericht zijn op het stimuleren van actieve deelname van kinderen/jongeren in sport-, spel- en bewegingsactiviteiten. Bij voorkeur minder kansrijke jeugd en/of jeugd met een beperking. Speciale aandacht gaat uit naar projecten voor kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. De voorkeur gaat uit naar projecten gericht op jeugd t/m 18 jaar en naar aanvragen met een lange-termijnperspectief met uitzicht op onafhankelijke voortzetting. Eenmalige steun is ook mogelijk.

Website Cruyff Foundation

De RKF is onderdeel van de NOC-NSF sportsubsidiewijzer. Het doel is het stimuleren van sportieve activiteiten in een sociaal veilige situatie voor jongeren in wijken waar de mogelijkheden beperkt zijn. U kunt subsidie aanvragen voor de aanleg van een playground of voor de financiering van de sport- en spelleider.

Website Krajicek Foundation

Dit is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Het fonds ondersteunt professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken.

Website Fonds 21

Overzichten subsidies

Voor het zoeken naar subsidies kunt u gebruikmaken van:

Voor kunst- en erfgoedinstellingen die een digitaliseringsproject willen starten.

Website DEN subsidiewijzer digitaliseren