Visie op Rhenen 2035

Hoe wonen, werken en leven we in 2035 in Rhenen? Daarover hebben de afgelopen jaren veel inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties meegedacht. In juni 2023 heeft de gemeenteraad de Visie op Rhenen 2035 vastgesteld.

Lees hier de Visie op Rhenen 2035.

De Visie op Rhenen 2035 is een toekomst- en omgevingsvisie ineen. Het beschrijft welke kant we met elkaar op willen de komende jaren. Het helpt bij het maken van keuzes in zaken als samenleven, wonen, werken, ontspannen, vervoer.

Vervolg

Het vaststellen van de visie is onderdeel van de voorbereidingen voor de Omgevingswet. De Visie op Rhenen is de koers voor de toekomst van Rhenen. Alle keuzes die de gemeente in de nabije toekomst maakt moeten in lijn zijn met de Visie op Rhenen 2035. Alleen als uitzondering kan de gemeente van de Visie op Rhenen 2035 afwijken, bijvoorbeeld bij onvoorziene gebeurtenissen.

Vertaling naar omgevingsplan

De Visie is al best gedetailleerd. Voor alle 21 deelgebieden zijn de kwaliteiten en opgaves beschreven. De komende jaren werken we dit nog verder uit in een omgevingsplan en ander beleid. Burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere bestuursorganen worden betrokken bij de voorbereiding van het omgevingsplan.

De visie wordt elke vier jaar geactualiseerd

Elke vier jaar (nieuwe bestuursperiode) toetst het college of de visie nog voldoet of dat aanpassing nodig is. Als de visie wordt aangepast dan stelt de gemeenteraad deze vast.