Bezwaar maken tegen besluit gemeente

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u daar in veel gevallen bezwaar tegen maken.

Of en hoe u bezwaar kunt maken, kunt u lezen in de bekendmaking. Bijvoorbeeld in de brief waarin de beslissing staat op uw aanvraag voor een vergunning of in de aanslag voor het grafonderhoud. Of in de publicatie van het besluit op de wekelijkse gemeentepagina's. De gemeentelijke berichten publiceren we in het elektronische gemeenteblad. Het Gemeenteblad kunt u via overheid.nl raadplegen.

Overheid.nl - Gemeentelijke berichten

Bezwaarschrift indienen

U moet een bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit heeft genomen. Dat is meestal het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de heffingsambtenaar. 

Het is verstandig om een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt, mee te sturen als bijlage.

Uw bezwaarschrift kunt u indienen via het formulier hieronder.

Termijn

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Die termijn begint meestal op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt, aan u persoonlijk of voor alle inwoners van de gemeente tegelijk in een gemeentelijk bericht. Lees hiervoor het bekendmakingsbericht goed door.

Bezwaar maken bij de gemeente

Uiteraard kunt u ook per post bezwaar maken. Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar burgemeester en wethouders, postbus 201, 3910 AE Rhenen.

Let op: voor het indienen van een bezwaarschrift tegen de aanslag gemeentelijke belastingen gebruikt u een ander formulier. 

Dit bezwaarschrift moet worden ingediend bij de Digitale Belastingbalie. Klik op onderstaande link voor meer informatie en indienen.

Bezwaar aanslag gemeentelijke belasting

Hoe behandelen we uw bezwaarschrift?

De meeste bezwaarschriften worden behandeld door de commissie bezwaarschriften van de gemeente Rhenen. De werkwijze van deze commissie is vastgelegd in de verordening Commissie bezwaarschriften 2011.

Deze commissie behandelt uw bezwaarschrift in principe in een openbare vergadering. Uitzondering hiervan is mogelijk, als er zaken aan de orde komen met een vertrouwelijk karakter. U krijgt van de commissie een uitnodiging voor datum, tijdstip en plaats van de hoorzitting.

De commissie adviseert over uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan neemt binnen twaalf weken na ontvangst van uw bezwaarschrift een beslissing. Lukt dat niet binnen die termijn, dan krijgt u daarvan bericht.

Verordening commissie bezwaarschriften

Vergadering commissie bezwaarschriften bijwonen

De commissie bezwaarschriften heeft regelmatig hoorzittingen over binnengekomen bezwaren. De vergaderingen zijn openbaar en u mag erbij zijn. Wilt u weten wat er op de agenda staat? Bel de gemeente via (0317) 681 681 en vraag naar de secretaris van de bezwarencommissie.

Voorlopige voorziening

Wanneer u bezwaar maakt, blijft het besluit - in ieder geval totdat een beslissing op het bezwaarschrift is genomen - in stand. Als u bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen het besluit om ergens iets te bouwen, blijft de bouwvergunning in stand en mag er dus gebouwd worden.

Om te voorkomen dat gebruik wordt gemaakt van een besluit, kunt u de Rechtbank Midden-Nederland om een voorlopige voorziening vragen. Dat is een tijdelijke oplossing, die geldt totdat op het bezwaar is beslist. In het voorbeeld van de bouwvergunning kan zo’n voorziening inhouden dat er niet gebouwd mag worden tot het moment dat op het bezwaarschrift is beslist.

Een verzoek om een voorlopige voorziening wordt op korte termijn behandeld.

U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan:

Rechtbank Midden-Nederland
Afdeling bestuursrecht o.v.v. voorlopige voorziening
Postbus 16005
3500 DA Utrecht

Voor het in behandeling nemen van een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. De rechtbank kan u informeren over de hoogte hiervan.