Verkoop grond/gebouwen en pacht

Gemeente Rhenen heeft gemeentelijk eigendom dat onder meer wordt verpacht, verhuurd of verkocht voor wonen en maatschappelijke en agrarische doeleinden.

Op deze pagina staan percelen en gebouwen die beschikbaar zijn of komen. Deze informatie wordt aangevuld zodra meer bekend is.

Voorgenomen transacties

Van dinsdag 5 december 2023 tot dinsdag 19 december 2023 16.00 uur kon worden ingeschreven op pachtgrond van de gemeente Rhenen.

Van donderdag 1 februari 2024 tot en met donderdag 15 februari 2024 16.00 uur kan nog worden ingeschreven op enkele percelen van de gemeente Rhenen welke op dit moment nog niet zijn gegund.

De beschikbare percelen 2024 vindt u op www.pachtbank.nl.

Publicatiedatum: 28 februari 2024

De gemeente Rhenen is van plan om een perceel restgroen, kadastraal bekend gemeente Rhenen, sectie G, nummer 5090 (gedeeltelijk), groot circa 54 m2 grenzend aan de zuidkant van de oprit van de woning aan De Horst 20, 3911 SZ Rhenen (Achterberg) te verkopen aan de eigenaren van deze woning. Bekijk hier de tekening van het restgroen (pdf, 292 KB). Op grond van de uitspraak van de Hoge Raad van 26 november 2021 inzake Didam is de gemeente verplicht om de beoogde verkoop van onroerende zaken openbaar te maken.

Motivering

Het restgroen wordt verkocht op basis van de vigerende beleidsnota restgroen van de gemeente Rhenen d.d. mei 2012. In de beleidsnota restgroen is bepaald dat restgroen uitsluitend verkocht kan worden aan de eigenaren van het aangrenzend perceel. De reden hiervan is dat er anders een versnipperd beeld van eigendommen ontstaat en iedere willekeurige geïnteresseerde grond grenzend aan een voor- zij- of achtertuin van een bewoner zou kunnen kopen met mogelijk zeer onwenselijke situaties tot gevolg. Gelet op het voorgaande zijn de eigenaren de enige gegadigde voor het voornoemde perceel.

Oneens met verkoop

Bent u het oneens met de voorgenomen verkoop, omdat u het object zelf wil verwerven? Dan kunt u binnen 20 kalenderdagen na publicatie een kort geding starten bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Als u hiervan gebruik maakt, dan verzoeken wij u om ook een digitaal exemplaar van de dagvaarding toe te zenden aan [email protected]. Als binnen 20 kalenderdagen na publicatie geen kort geding is gestart, dan vervalt het recht om tegen de voorgenomen verkoop op te komen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met D.A.H.M. van Bergen - Hurkmans, via het e-mailadres[email protected].

Publicatiedatum: 7 februari 2024

De gemeente Rhenen heeft het voornemen om een opstalrecht te vestigen op (een deel van) een perceel grond ten behoeve van de Vereniging vrijwillige brandweer Rhenen 1924. De vestiging van het recht van opstal vindt plaats voor de realisatie van een stallingsruimte voor een oldtimer. Het betreft het perceel kadastraal bekend als gemeente Rhenen, sectie G, nummer 3756 gedeeltelijk (groot 1.200m²).

De gemeente is van oordeel dat voornoemde vereniging de enige serieuze gegadigde is, die in aanmerking komt voor de vestiging van het opstalrecht. De gemeente Rhenen zal het voornemen 20 kalenderdagen na publicatie in het Gemeenteblad gaan uitvoeren, tenzij binnen deze termijn door een belanghebbende (die meent ook een serieuze gegadigde te zijn) een kort geding aanhangig is gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. De volledige publicatie vindt u op overheid.nl.

Publicatiedatum: 31 januari 2024

De gemeente Rhenen is van plan om een perceel restgroen, kadastraal bekend gemeente Rhenen, sectie H, nummer 8479 gedeeltelijk, groot 22 m2 grenzend aan de achterkant van de woning Oranjestraat 61, 3921 BB Rhenen te verhuren aan de eigenaren van deze woning. Op grond van de uitspraak van de Hoge Raad van 26 november 2021 inzake Didam is de gemeente verplicht om de beoogde verhuur van de onroerende zaak openbaar te maken.

Motivering

Het restgroen wordt verhuurd op basis van de vigerende beleidsnota restgroen van de gemeente Rhenen d.d. mei 2012. Bekijk hier de globale tekening (pdf, 251 KB). In de beleidsnota restgroen is bepaald dat restgroen uitsluitend verhuurd kan worden aan de eigenaar/huurder van het aangrenzende perceel. De reden hiervan is dat er anders een versnipperd beeld ontstaat en iedere willekeurige geïnteresseerde grond grenzend aan een voor- zij- of achtertuin van een eigenaar/huurder zou kunnen huren met mogelijk zeer onwenselijke situaties tot gevolg. Gelet op het voorgaande zijn de eigenaren van Oranjestraat 61 in Rhenen de enige gegadigde voor het huren van voornoemd perceel.

Oneens met verhuur

Bent u het oneens met de voorgenomen verhuur omdat u het object zelf wilt huren? Dan kunt u binnen 20 kalenderdagen na publicatie een kort geding starten bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Als u hiervan gebruik maakt, dan verzoeken wij u om ook een digitaal exemplaar van de dagvaarding toe te zenden aan [email protected]. Als binnen 20 kalenderdagen na publicatie geen kort geding is gestart, dan vervalt het recht om tegen de voorgenomen verhuur op te komen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met D. van Bergen - Hurkmans, medewerker grondzaken via het e-mailadres [email protected].

Publicatiedatum: 31 januari 2024

De gemeente Rhenen is van plan om het perceel, kadastraal bekend als: Gemeente Rhenen, sectie H, nummers 6864 en 6865 (gedeeltelijk), 3.42.79 ha groot, uit te geven in liberale pacht.

Start openbare inschrijving

De uitgifte in liberale pacht gaat via een openbare inschrijving. Het aangeboden cluster staat met de inschrijvings- en pachtvoorwaarden vanaf donderdag 1 februari 2024 09.00 uur op de website www.pachtbank.nl. Vanaf dat moment kan er via het inschrijfformulier op de website worden ingeschreven op de percelen. De inschrijving sluit op 15 februari 2024 om 09.00 uur. De gunning van de percelen staat uiterlijk 1 maart 2024 op de website van de gemeente Rhenen.

Voorwaarden voor inschrijving

 • De inschrijver is een in de gemeente Rhenen gevestigde agrariër;
 • De inschrijver heeft middels een agrarische bedrijfsmatige exploitatie het hoofdberoep in de landbouw.

Gunningscriteria

Bij de gunning gebruikt de gemeente de volgende criteria:

 • gegadigde levert een bijdrage aan landbouwstructuurverbetering; te meten via het afstandscriterium (afstand uit te geven kavel ten opzichte van het bedrijf van de potentiële pachter en het kavelgrootte-criterium (toename oppervlakte aangrenzende kavel gegadigde bij gunning) en voorafgaande pachter;
 • potentiële pachter levert een bijdrage aan een duurzaam buitengebied (te meten via een score duurzaamheid bij inschrijving);
 • potentiële pachter die aan bovengenoemde criteria voldoet en de hoogste gewogen bieding (prijs in combinatie met score duurzaamheid en score op landbouwstructuurverbetering) uitbrengt bij de openbare inschrijving, krijgt gegund, onder voorbehoud van instemming door het college van Burgemeester en Wethouders. Daarbij geldt dat een inschrijver maximaal 3 kavels gegund krijgt. Heeft een inschrijver bij meer dan 3 kavels de hoogste virtuele bieding, dan krijgt hij de 3 kavels toegewezen met het hoogste financiële resultaat voor de gemeente.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Etiënne Hack via [email protected] of (0317) 681 681.

Publicatiedatum: 3 januari 2024

De gemeente Rhenen is eigenaar van een perceel grond welke is gelegen nabij de Veenweg in Rhenen, kadastraal bekend als gemeente Rhenen, sectie K, nummer 1250. Het perceel grond is sinds 1 januari 1997 in erfpacht uitgegeven middels een erfpachtovereenkomst. De pachtovereenkomst eindigt op 31 december 2023. De gemeente Rhenen is voornemens om met de huidige pachter opnieuw een erfpachtovereenkomst voor 26 jaar te sluiten voor het hiervoor genoemde perceel grond (geheel), groot circa 2.40.35 hectare.

Motivering enige serieuze gegadigde

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het Didam-arrest gewezen. Uit dit arrest volgt onder andere dat de gemeente een gronduitgifte openbaar moet aanbieden, zodat iedere serieuze gegadigde kenbaar kan maken dat hij of zij in daarvoor aanmerking wenst te komen. Deze mededingingsruimte hoeft niet te worden geboden als bij voorbaat al vaststaat of mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de gronduitgifte.

Er is geen aanleiding om mededingingsruimte te bieden, omdat naar het oordeel van de gemeente Rhenen de huidige pachter de enige serieuze gegadigde is voor de verpachting van het onderhavige perceel grond gelet op het volgende:

 • In de erfpachtovereenkomst d.d. 1 januari 1997 is een verlengingsclausule opgenomen. In de clausule is opgenomen dat de erfpachter recht heeft op een nieuwe gebruiksrecht van het perceel als de duur van het erfpachtrecht verstreken is. Vanwege deze contractuele verplichting onderscheidt deze pachter zich van andere partijen;
 • Er is sprake van een pachter die gebleken in staat is de pachtsom te betalen en het perceel te gebruiken conform de eisen van de gemeente.

Vervaltermijn

De gemeente Rhenen zal vorenstaand voornemen 20 kalenderdagen na deze publicatie gaan uitvoeren, tenzij binnen deze termijn door een belanghebbende (die meent ook een serieuze gegadigde te zijn) een kort geding aanhangig is gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Etiënne Hack ([email protected] of (0317) 681 681).

Publicatiedatum: 8 november 2023

De gemeente Rhenen is van plan om een perceel restgroen, kadastraal bekend gemeente Rhenen, sectie H, nummer 8457 (gedeeltelijk),  groot circa 51 m2 grenzend aan de voorkant van de voortuin van de woning Oranjestraat 97, 3921 BB Elst (Ut) te verkopen aan de eigenaren van deze woning. De tekening van het restgroen is hier te vinden (pdf, 720 KB). Op grond van de uitspraak van de Hoge Raad van 26 november 2021 inzake Didam is de gemeente verplicht om de beoogde verkoop van onroerende zaken openbaar te maken.

Motivering

Het restgroen wordt verkocht op basis van de vigerende beleidsnota restgroen van de gemeente Rhenen d.d. mei 2012. In de beleidsnota restgroen is bepaald dat restgroen uitsluitend verkocht kan worden aan de eigenaren van het aangrenzend perceel. De reden hiervan is dat er anders een versnipperd beeld van eigendommen ontstaat en iedere willekeurige geïnteresseerde grond grenzend aan een voor- zij- of achtertuin van een bewoner zou kunnen kopen met mogelijk zeer onwenselijke situaties tot gevolg. Gelet op het voorgaande zijn de eigenaren de enige gegadigde voor het voornoemde perceel.

Oneens met verkoop

Bent u het oneens met de voorgenomen verkoop, omdat u het object zelf wil verwerven? Dan kunt u binnen 20 kalenderdagen na publicatie een kort geding starten bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Als u hiervan gebruik maakt, dan verzoeken wij u om ook een digitaal exemplaar van de dagvaarding toe te zenden aan [email protected]. Als binnen 20 kalenderdagen na publicatie geen kort geding is gestart, dan vervalt het recht om tegen de voorgenomen verkoop op te komen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met E.C.M.E Hack, medewerker grondzaken via het e-mailadres [email protected].

De gemeente Rhenen is van plan om een aantal agrarische percelen uit te geven in liberale pacht.

Start openbare inschrijving

De uitgifte in liberale pacht gaat via een openbare inschrijving. De aangeboden percelen staan met de inschrijvings- en pachtvoorwaarden vanaf dinsdag 5 december 2023 16.00 uur op de website www.pachtbank.nl. Vanaf dat moment kan er via het inschrijfformulier op de website worden ingeschreven op de percelen. De inschrijving sluit op 19 december 2023 om 16.00 uur. De gunning van de percelen staat uiterlijk 1 februari 2024 op de website van de gemeente Rhenen. 

Voorwaarden voor inschrijving

 • De inschrijver is een in de gemeente Rhenen gevestigde agrariër;
 • De inschrijver heeft middels een agrarische bedrijfsmatige exploitatie het hoofdberoep in de landbouw.

Gunningscriteria

Bij de gunning gebruikt de gemeente de volgende criteria:

 • gegadigde levert een bijdrage aan landbouwstructuurverbetering; te meten via het afstandscriterium (afstand uit te geven kavel ten opzichte van het bedrijf van de potentiële pachter en het kavelgrootte criterium (toename oppervlakte aangrenzende kavel gegadigde bij gunning) en voorafgaande pachter;
 • potentiële pachter levert een bijdrage aan een duurzaam buitengebied (te meten via een score duurzaamheid bij inschrijving);
 • potentiële pachter die aan bovengenoemde criteria voldoet en de hoogste gewogen bieding (prijs in combinatie met score duurzaamheid en score op landbouwstructuurverbetering) uitbrengt bij de openbare inschrijving, krijgt gegund, onder voorbehoud van instemming door het college van Burgemeester en Wethouders. Daarbij geldt dat een inschrijver maximaal 3 kavels gegund krijgt. Heeft een inschrijver bij meer dan 3 kavels de hoogste virtuele bieding, dan krijgt hij de 3 kavels toegewezen met het hoogste financiële resultaat voor de gemeente.

Vragen kunt u stellen per e-mail aan Etiënne Hack, medewerker grondzaken via [email protected].

Meer informatie over gunningscriteria (pdf, 132 KB) Nota (Erf)pachtbeleid 2024