Verkoop grond/gebouwen en pacht

Gemeente Rhenen heeft gemeentelijk eigendom dat onder meer wordt verpacht, verhuurd of verkocht voor wonen en maatschappelijke en agrarische doeleinden.

Op deze pagina staan percelen en gebouwen die beschikbaar zijn of komen. Deze informatie wordt aangevuld zodra meer bekend is.

Voorgenomen transacties

Publicatiedatum: 17 mei 2023

De gemeente Rhenen is van plan om een perceel restgroen, kadastraal bekend gemeente Rhenen, sectie H, nummer 8375 gedeeltelijk, groot 10 m2 grenzend aan de achterkant van de woning Groeneweg 93, 3911 PE Rhenen te verhuren aan de eigenaren van deze woning. Op grond van de uitspraak van de Hoge Raad van 26 november 2021 inzake Didam is de gemeente verplicht om de beoogde verhuur van de onroerende zaak openbaar te maken.

Motivering

Het restgroen wordt verhuurd op basis van de vigerende beleidsnota restgroen van de gemeente Rhenen d.d. mei 2012. In de beleidsnota restgroen is bepaald dat restgroen uitsluitend verhuurd kan worden aan de eigenaar/huurder van het aangrenzende perceel. De reden hiervan is dat er anders een versnipperd beeld ontstaat en iedere willekeurige geïnteresseerde grond grenzend aan een voor- zij- of achtertuin van een eigenaar/huurder zou kunnen huren met mogelijk zeer onwenselijke situaties tot gevolg. Gelet op het voorgaande zijn de eigenaren van Groeneweg 93 in Rhenen de enige gegadigde voor het huren van voornoemd perceel.

Oneens met verhuur

Bent u het oneens met de voorgenomen verhuur omdat u het object zelf wilt huren? Dan kunt u binnen 20 kalenderdagen na publicatie een kort geding starten bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Als u hiervan gebruik maakt, dan verzoeken wij u om ook een digitaal exemplaar van de dagvaarding toe te zenden aan [email protected]. Als binnen 20 kalenderdagen na publicatie geen kort geding is gestart, dan vervalt het recht om tegen de voorgenomen verhuur op te komen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met M. Golbach, medewerker grondzaken via het e-mailadres [email protected].

Bekijk de tekening (pdf, 400 KB)

De gemeente Rhenen heeft agrarische grond in bezit. Een deel hiervan geeft de gemeente uit in liberale pacht. De gemeente verbindt voorwaarden aan deze pacht. Daarnaast heeft ze gunningscriteria. De beschikbare percelen worden vanaf 2023 via een openbare inschrijving verpacht. Hieronder leest u hoe u in aanmerking kunt komen voor de pachtgronden.

Beschikbare pachtgronden 2023

De beschikbare percelen voor 2023 worden vanaf maandag 16 januari 12.00 uur tot en met maandag 6 februari 2023 12.00 uur gepubliceerd op de website www.pachtbank.nl. Daarbij wordt de looptijd aangegeven en welke voorwaarden/beperkingen van toepassing zijn.

Voorwaarden voor inschrijving

  • De inschrijver is een in de gemeente Rhenen gevestigde agrariër;
  • De inschrijver heeft middels een agrarische bedrijfsmatige exploitatie het hoofdberoep in de landbouw.

Gunningscriteria

  • De geboden prijs;
  • Score Duurzaamheid;
  • Score Landbouwstructuurverbetering.

Score duurzaamheid

Dit betreft de inspanningen die agrarische ondernemers leveren voor een duurzaam gebruik van de grond. Wie aantoonbaar zorgt voor goed waterbeheer, verbetering van de bodemvruchtbaarheid en versterking van de biodiversiteit en daarvoor geldige certificaten heeft, maakt meer kans op gunning.

Score landbouwstructuurverbetering

Dit gaat over de bijdrage van de potentiële pachter die hij/zij met de uitgifte levert aan de landbouwstructuurverbetering. Dit wordt gemeten via het afstandscriterium (afstand uit te geven kavel ten opzichte van het bedrijf van gegadigde en het kavelgrootte-criterium (toename oppervlakte aangrenzende kavel gegadigde bij gunning). 

In onderstaand document 'Meer informatie over liberale pacht' staat meer over hoe de scores voor duurzaamheid en landbouwstructuurverbetering worden berekend.

Wie krijgt gegund?

De geboden pachtprijs, de score duurzaamheid en de score landbouwstructuurverbetering vormen samen de gewogen (virtuele) bieding. De inschrijver die voldoet aan de inschrijfvoorwaarden en de hoogste gewogen bieding uitbrengt, krijgt gegund, onder voorbehoud van instemming door het college van Burgemeester en Wethouders.

In onderstaand document 'Meer informatie over liberale pacht' staat hoe de gewogen virtuele bieding wordt berekend.

Een inschrijver krijgt maximaal drie kavels gegund

Heeft een inschrijver bij meer dan drie kavels de hoogste gewogen bieding, dan krijgt hij de drie kavels toegewezen met het hoogste financiële resultaat voor de gemeente.

Bekendmaking gunning 2023

 Alle inschrijvers krijgen schriftelijk bericht over hun persoonlijke uitkomst van de inschrijving. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 februari 2023 besloten de pacht te gunnen volgens de gunningslijst die u vindt in onderstaand document:

Bekijk hier de gunningslijst 2023 (pdf, 99 KB)

Meer informatie over liberale pacht (pdf, 129 KB)