Verkoop grond/gebouwen en pacht

Gemeente Rhenen heeft gemeentelijk eigendom dat onder meer wordt verpacht, verhuurd of verkocht voor wonen en maatschappelijke en agrarische doeleinden.

Op deze pagina staan percelen en gebouwen die beschikbaar zijn of komen. Deze informatie wordt aangevuld zodra meer bekend is.

Voorgenomen transacties

Publicatiedatum: 13 juni 2024

Voornemen

De Gemeente Rhenen heeft het voornemen om de Kerkstraat 1 – 3 te verkopen. Het object betreft volle eigendom en is kadastraal bekend gemeente Rhenen, sectie F nummer 2070 groot 482 m² (4 are en 82 centiare).

Selectieprocedure

De verkoop zal plaatsvinden bij openbare inschrijving. Gegadigden kunnen zich melden bij Castanea bedrijfsmakelaars via 035- 203 25 68 of via [email protected]. En krijgen bij interesse, na het tekenen van een geheimhoudingsverklaring (NDA), toegang tot de dataroom.

Selectiecriteria

De koper wordt geselecteerd uit hoofde van het hoogste bod, onder voorbehoud goedkeuring college van burgemeester en wethouders.

Biedingen zijn onvoorwaardelijk, behoudens een eventueel financieringsvoorbehoud. Na ontvangst van de biedingen door de projectnotaris zal de gemeente, de koper selecteren, onder voorbehoud goedkeuring college van B&W van de gemeente Rhenen en conform de gestelde selectiecriteria.

Om geselecteerd te kunnen worden, moet een koper zonder voorbehoud de verkoopvoorwaarden accepteren en daaraan voldoen. De verkoopvoorwaarden blijken uit de verkoopdocumentatie welke beschikbaar is voor gegadigden in de dataroom, waaronder de concept koopovereenkomst en daarin opgenomen voorwaarden. Voldoet een bieder blijkens zijn bieding niet aan vorenstaande voorwaarden, dan zal aan deze bieder niet verkocht worden.

Tijdschema

De makelaar organiseert twee kijkdagen:

  • Dinsdag 2 juli van 10.00 tot 14.00 uur;
  • Dinsdag 9 juli van 10.00 tot 14.00 uur.

Biedingen moeten uiterlijk op dinsdag 23 juli 2024 om 14.00 uur bij de notaris schriftelijk zijn ingediend.

Verdere informatie

Voor meer informatie verwijzen we naar de verkoopbrochure (pdf, 6 MB) en de verkooppagina op Funda in business. Voor vragen kunt u terecht bij Castanea bedrijfsmakelaars, Arena 300, 1213 NW Hilversum, tel. 035-203 2568.

Publicatiedatum: 19 juni 2024

De gemeente Rhenen is van plan om een perceel restgroen, kadastraal bekend gemeente Rhenen, sectie G, nummer 3927 (gedeeltelijk),  groot circa 21 m2 grenzend aan de zuid- oostkant van de oprit van de woning aan Prunuslaan 77, 3911 HB Rhenen te verkopen aan de eigenaren van deze woning. Bekijk de tekening van het restgroen hier. (pdf, 235 KB) Op grond van de uitspraak van de Hoge Raad van 26 november 2021 inzake Didam is de gemeente verplicht om de beoogde verkoop van onroerende zaken openbaar te maken.

Motivering

Het restgroen wordt verkocht op basis van de vigerende beleidsnota restgroen van de gemeente Rhenen d.d. mei 2012. In de beleidsnota restgroen is bepaald dat restgroen uitsluitend verkocht kan worden aan de eigenaren van het aangrenzend perceel. De reden hiervan is dat er anders een versnipperd beeld van eigendommen ontstaat en iedere willekeurige geïnteresseerde grond grenzend aan een voor- zij- of achtertuin van een bewoner zou kunnen kopen met mogelijk zeer onwenselijke situaties tot gevolg. Gelet op het voorgaande zijn de eigenaren de enige gegadigde voor het voornoemde perceel.

Oneens met verkoop 

Bent u het oneens met de voorgenomen verkoop, omdat u het object zelf wil verwerven? Dan kunt u binnen 20 kalenderdagen na publicatie een kort geding starten bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Als u hiervan gebruik maakt, dan verzoeken wij u om ook een digitaal exemplaar van de dagvaarding toe te zenden aan [email protected]. Als binnen 20 kalenderdagen na publicatie geen kort geding is gestart, dan vervalt het recht om tegen de voorgenomen verkoop op te komen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met D.A.H.M. van Bergen - Hurkmans, via het e-mailadres [email protected]

Publicatiedatum: 19 juni 2024

De gemeente Rhenen is van plan om een percelen, kadastraal bekend gemeente Rhenen, sectie K, nummer 1367, 1409 gedeeltelijk,  groot circa tezamen 2.788 m2 te verkopen aan de enige mogelijke koper en perceel kadastraal bekend gemeente Rhenen, sectie K, nummer 1369, groot 2.061 m² nabij de woning aan de Veenweg 8, 3911 TJ Rhenen te kopen. Door deze transactie geeft de gemeente Rhenen uitvoering aan afspraken voortvloeiend uit akte van levering op 15 februari 2018. Op grond van de uitspraak van de Hoge Raad van 26 november 2021 inzake Didam is de gemeente verplicht om de beoogde verkoop van onroerende zaken openbaar te maken.

Oneens met verkoop

Bent u het oneens met de voorgenomen verkoop en aankoop, omdat u het object zelf wil verwerven? Dan kunt u binnen 20 kalenderdagen na publicatie een kort geding starten bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Als u hiervan gebruik maakt, dan verzoeken wij u om ook een digitaal exemplaar van de dagvaarding toe te zenden aan [email protected]. Als binnen 20 kalenderdagen na publicatie geen kort geding is gestart, dan vervalt het recht om tegen de voorgenomen verkoop op te komen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met E.C.M.E Hack, medewerker grondzaken via het e-mailadres [email protected].

Publicatiedatum: 15 mei 2024

De gemeente Rhenen is van plan om een perceel restgroen, kadastraal bekend gemeente Rhenen, sectie H, nummer 8489 (gedeeltelijk),  groot circa 7 m2 grenzend aan de voorkant van de woning aan Teldersweg 36, 3911 PX Rhenen te verkopen aan de eigenaren van deze woning.Bekijk de tekening van het restgroen hier. (pdf, 248 KB) Op grond van de uitspraak van de Hoge Raad van 26 november 2021 inzake Didam is de gemeente verplicht om de beoogde verkoop van onroerende zaken openbaar te maken.

Motivering

Het restgroen wordt verkocht op basis van de vigerende beleidsnota restgroen van de gemeente Rhenen d.d. mei 2012. In de beleidsnota restgroen is bepaald dat restgroen uitsluitend verkocht kan worden aan de eigenaren van het aangrenzend perceel. De reden hiervan is dat er anders een versnipperd beeld van eigendommen ontstaat en iedere willekeurige geïnteresseerde grond grenzend aan een voor- zij- of achtertuin van een bewoner zou kunnen kopen met mogelijk zeer onwenselijke situaties tot gevolg. Gelet op het voorgaande zijn de eigenaren de enige gegadigde voor het voornoemde perceel.

Oneens met verkoop

Bent u het oneens met de voorgenomen verkoop, omdat u het object zelf wil verwerven? Dan kunt u binnen 20 kalenderdagen na publicatie een kort geding starten bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Als u hiervan gebruik maakt, dan verzoeken wij u om ook een digitaal exemplaar van de dagvaarding toe te zenden aan [email protected]. Als binnen 20 kalenderdagen na publicatie geen kort geding is gestart, dan vervalt het recht om tegen de voorgenomen verkoop op te komen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met D.A.H.M. van Bergen - Hurkmans, via het e-mailadres [email protected].

Publicatiedatum: 15 mei 2024

De gemeente Rhenen is van plan om percelen, kadastraal bekend gemeente Rhenen sectie H, nummers 2753, 2758, 4924, 5856, 6072, 8279 en 6865 nabij “Leemkuil” voor jachthuur te verhuren. Bekijk hier de globale tekening. (pdf, 604 KB) Op grond van de uitspraak van de Hoge Raad van 26 november 2021 inzake Didam is de gemeente verplicht om de beoogde jachthuur van onroerende zaken openbaar te maken.

Oneens met jachthuur

Bent u het oneens met de voorgenomen jachthuur, omdat u het object zelf t.b.v. jachthuur wil huren? Dan kunt u binnen 20 kalenderdagen na publicatie een kort geding starten bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Als u hiervan gebruik maakt, dan verzoeken wij u om ook een digitaal exemplaar van de dagvaarding toe te zenden aan[email protected]. Als binnen 20 kalenderdagen na publicatie geen kort geding is gestart, dan vervalt het recht om tegen de voorgenomen jachthuur op te komen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met D.A.H.M. van Bergen - Hurkmans, via het e-mailadres [email protected].

Pacht

De gemeente Rhenen geeft jaarlijks een aantal agrarische percelen uit in liberale pacht.

Start openbare inschrijving

De uitgifte in liberale pacht gaat via een openbare inschrijving.  De beschikbare percelen voor 2025 volgen in het tweede kwartaal van 2024. De aangeboden percelen komen dan met de inschrijvings- en pachtvoorwaarden op de website www.pachtbank.nl. Vanaf dat moment kan er via het inschrijfformulier op de website worden ingeschreven op de percelen. 

Voorwaarden voor inschrijving

  • De inschrijver is een in de gemeente Rhenen gevestigde agrariër;
  • De inschrijver heeft middels een agrarische bedrijfsmatige exploitatie het hoofdberoep in de landbouw.

Gunningscriteria

Bij de gunning gebruikt de gemeente de volgende criteria:

  • gegadigde levert een bijdrage aan landbouwstructuurverbetering; te meten via het afstandscriterium (afstand uit te geven kavel ten opzichte van het bedrijf van de potentiële pachter en het kavelgrootte criterium (toename oppervlakte aangrenzende kavel gegadigde bij gunning) en voorafgaande pachter;
  • potentiële pachter levert een bijdrage aan een duurzaam buitengebied (te meten via een score duurzaamheid bij inschrijving);
  • potentiële pachter die aan bovengenoemde criteria voldoet en de hoogste gewogen bieding (prijs in combinatie met score duurzaamheid en score op landbouwstructuurverbetering) uitbrengt bij de openbare inschrijving, krijgt gegund, onder voorbehoud van instemming door het college van Burgemeester en Wethouders. Daarbij geldt dat een inschrijver maximaal 3 kavels gegund krijgt. Heeft een inschrijver bij meer dan 3 kavels de hoogste virtuele bieding, dan krijgt hij de 3 kavels toegewezen met het hoogste financiële resultaat voor de gemeente.

Vragen kunt u stellen per e-mail aan Etiënne Hack, medewerker grondzaken via [email protected].

Meer informatie over gunningscriteria (pdf, 132 KB) Nota (Erf)pachtbeleid 2024