Verkoop grond/gebouwen en pacht

Gemeente Rhenen heeft gemeentelijk eigendom dat onder meer wordt verpacht, verhuurd of verkocht voor wonen en maatschappelijke en agrarische doeleinden.

Op deze pagina staan percelen en gebouwen die beschikbaar zijn of komen. Deze informatie wordt aangevuld zodra meer bekend is.

Voorgenomen transacties

Publicatiedatum: 24 januari 2023

De gemeente Rhenen is voornemens om het object, gelegen aan de Kerkstraat 1-3 in Rhenen, kadastraal bekend als gemeente Rhenen, sectie F nummer 2070, groot 482 m2 te leveren aan stichting ’t Brandtweer. Op grond van de uitspraak van de Hoge Raad van 26 november 2021 inzake Didam is de gemeente verplicht om de beoogde levering openbaar te maken.

Kijk voor meer informatie en de situatietekening op www.overheid.nl.

Publicatiedatum: 18 januari 2023

De Gemeente Rhenen is voornemens om een gedeelte van het perceel (paarse arcering) kadastraal bekend gemeente Rhenen, sectie F, nummer 2082 circa 40 m² groot, grenzend aan de Utrechtsestraatweg 2 te Rhenen, te verkopen aan de aangrenzende eigenaar. Op grond van de uitspraak van de Hoge Raad van 26 november 2021 inzake Didam is de gemeente verplicht om de beoogde verkoop van onroerende zaken openbaar te maken.

Motivering

Het perceelsgedeelte wordt verkocht doordat het momenteel gebruikt wordt door de aangrenzend eigenaar. De gemeente Rhenen heeft de afweging gemaakt en besloten om het perceelsgedeelte te verkopen. Tegen de verkoop bestaan geen bezwaren. Er zijn geen voorgenomen plannen voorzien.

Oneens met de verkoop

Bent u het oneens met de voorgenomen verkoop, omdat u het object zelf wil verwerven? Dan kunt u binnen 20 kalenderdagen na publicatie een kort geding starten bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Als u hiervan gebruik maakt, dan verzoeken wij u om ook een digitaal exemplaar van de dagvaarding toe te zenden aan e.hack@hackrentmeesters.nl. Als binnen 20 kalenderdagen na publicatie geen kort geding is gestart, dan vervalt het recht om tegen de voorgenomen verkoop op te komen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ing. E.C.M.E. Hack, medewerker grondzaken via het e-mailadres e.hack@hackrentmeesters.nl.

Publicatiedatum: 28 december 2022

De gemeente Rhenen is van plan om twee percelen landbouwgrond, kadastraal bekend gemeente Rhenen sectie K nummers 963 en 967 gezamenlijk groot circa 4.20.80 hectare uit te geven in liberale pacht voor een periode van 3 jaar aan de huidige erfpachter van deze gronden. Op grond van de uitspraak van de Hoge Raad van 26 november 2021 inzake Didam is de gemeente verplicht om de beoogde uitgifte openbaar te maken.

Motivering

De gronden, in eigendom van de gemeente Rhenen, zijn belast met een recht van erfpacht dat eindigt op 31 december 2022. Conform de bepalingen uit de akte van vestiging van het erfpachtrecht heeft de afgaande erfpachter een voorkeursrecht op een nieuw te vestigen gebruiksrecht op deze percelen, als de gemeente besluit de percelen opnieuw uit te geven. In dit kader is de huidige erfpachter aan te merken als enige gegadigde voor de uitgifte van deze percelen.

Oneens met verkoop

Bent u het oneens met de voorgenomen uitgifte, omdat u het object zelf wil gebruiken? Dan kunt u binnen 20 kalenderdagen na publicatie een kort geding starten bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Als u hiervan gebruik maakt, dan verzoeken wij u om ook een digitaal exemplaar van de dagvaarding toe te zenden aan mirjam.golbach@rhenen.nl.

Als binnen 20 kalenderdagen na publicatie geen kort geding is gestart, dan vervalt het recht om tegen de voorgenomen uitgifte op te komen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Golbach, te bereiken via e-mail mirjam.golbach@rhenen.nl.

Publicatiedatum: 30 november 2022

De gemeente Rhenen is van plan om een perceel restgroen, kadastraal bekend gemeente Rhenen, sectie H, nummer 8375 gedeeltelijk,  groot 125 m2 grenzend aan de zijkant van de woning Teldersweg 101, 3911 PW Rhenen (kadastraal bekend gemeente Rhenen, sectie H, nummer 5647) te verkopen aan de eigenaren van deze woning. Op grond van de uitspraak van de Hoge Raad van 26 november 2021 inzake Didam is de gemeente verplicht om de beoogde verkoop van onroerende zaken openbaar te maken. 

Motivering

Het restgroen wordt verkocht op basis van de vigerende beleidsnota restgroen van de gemeente Rhenen d.d. mei 2012. In de beleidsnota restgroen is bepaald dat restgroen uitsluitend verkocht kan worden aan de eigenaren van het aangrenzend perceel. De reden hiervan is dat er anders een versnipperd beeld van eigendommen ontstaat en iedere willekeurige geïnteresseerde grond grenzend aan een voor- zij- of achtertuin van een bewoner zou kunnen kopen met mogelijk zeer onwenselijke situaties tot gevolg. Gelet op het voorgaande zijn de eigenaren de enige gegadigde voor het voornoemde perceel.

Oneens met verkoop

Bent u het oneens met de voorgenomen verkoop, omdat u het object zelf wil verwerven? Dan kunt u binnen 20 kalenderdagen na publicatie een kort geding starten bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Als u hiervan gebruik maakt, dan verzoeken wij u om ook een digitaal exemplaar van de dagvaarding toe te zenden aan mirjam.golbach@rhenen.nl. Als binnen 20 kalenderdagen na publicatie geen kort geding is gestart, dan vervalt het recht om tegen de voorgenomen verkoop op te komen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met M. Golbach, medewerker grondzaken via het e-mailadres mirjam.golbach@rhenen.nl.

Situatietekening (pdf, 441 KB)

De verkoopprocedure is gestart voor het terrein van het voormalige Dorpshuis in Elst, Rijksstraatweg 164, Elst (Utr.). Het college heeft daar in juli 2022 toe besloten en het verkoopdocument vastgesteld. Daarin staat onder andere:

  • de procedure die voor de verkoop gevolgd wordt;
  • het tijdspad van de verkoopprocedure;
  • de criteria waaraan de ontwikkeling moet voldoen.

U kunt het verkoopdocument (pdf, 3 MB) en de bijbehorende bijlagen (zip, 51 MB) hier downloaden.

Partijen konden zich tot en met 6 september 2022 aanmelden als deelnemer. Met de aangemelde deelnemers doorlopen we de procedure (zie hoofdstuk 5 van het verkoopdocument). Als de planning niet wijzigt, weten we in het voorjaar van 2023 welke partij beoogd koper wordt en welk plan verder uitgewerkt zal worden.

De gemeente Rhenen heeft agrarische grond in bezit. Een deel hiervan geeft de gemeente uit in liberale pacht. De gemeente verbindt voorwaarden aan deze pacht. Daarnaast heeft ze gunningscriteria. De beschikbare percelen worden vanaf 2023 via een openbare inschrijving verpacht. Hieronder leest u hoe u in aanmerking kunt komen voor de pachtgronden.

Beschikbare pachtgronden 2023

De beschikbare percelen voor 2023 worden vanaf maandag 16 januari 12.00 uur tot en met maandag 6 februari 2023 12.00 uur gepubliceerd op de website www.pachtbank.nl. Daarbij wordt de looptijd aangegeven en welke voorwaarden/beperkingen van toepassing zijn.

Voorwaarden voor inschrijving

  • De inschrijver is een in de gemeente Rhenen gevestigde agrariër;
  • De inschrijver heeft middels een agrarische bedrijfsmatige exploitatie het hoofdberoep in de landbouw.

Gunningscriteria

  • De geboden prijs;
  • Score Duurzaamheid;
  • Score Landbouwstructuurverbetering.

Score duurzaamheid

Dit betreft de inspanningen die agrarische ondernemers leveren voor een duurzaam gebruik van de grond. Wie aantoonbaar zorgt voor goed waterbeheer, verbetering van de bodemvruchtbaarheid en versterking van de biodiversiteit en daarvoor geldige certificaten heeft, maakt meer kans op gunning.

Score landbouwstructuurverbetering

Dit gaat over de bijdrage van de potentiële pachter die hij/zij met de uitgifte levert aan de landbouwstructuurverbetering. Dit wordt gemeten via het afstandscriterium (afstand uit te geven kavel ten opzichte van het bedrijf van gegadigde en het kavelgrootte-criterium (toename oppervlakte aangrenzende kavel gegadigde bij gunning). 

In onderstaand document 'Meer informatie over liberale pacht' staat meer over hoe de scores voor duurzaamheid en landbouwstructuurverbetering worden berekend.

Wie krijgt gegund?

De geboden pachtprijs, de score duurzaamheid en de score landbouwstructuurverbetering vormen samen de gewogen (virtuele) bieding. De inschrijver die voldoet aan de inschrijfvoorwaarden en de hoogste gewogen bieding uitbrengt, krijgt gegund, onder voorbehoud van instemming door het college van Burgemeester en Wethouders.

In onderstaand document 'Meer informatie over liberale pacht' staat hoe de gewogen virtuele bieding wordt berekend.

Een inschrijver krijgt maximaal drie kavels gegund

Heeft een inschrijver bij meer dan drie kavels de hoogste gewogen bieding, dan krijgt hij de drie kavels toegewezen met het hoogste financiële resultaat voor de gemeente.

Bekendmaking gunning 2023

De gunning van deze percelen wordt uiterlijk 1 maart 2023 gepubliceerd hier op de website van de gemeente Rhenen. Alle inschrijvers krijgen schriftelijk bericht over hun persoonlijke uitkomst van de inschrijving.

Meer informatie over liberale pacht (pdf, 129 KB)