Subsidie onderhoud gemeentelijk monument

De gemeenteraad stelt jaarlijks geld beschikbaar voor het onderhoud van gemeentelijke monumenten. 

Het college van B&W bepaalt welke aanvragen subsidie krijgen. In de Subsidieregeling onderhoud/restauratie gemeentelijke monumenten in Rhenen kunt u lezen welke kosten van onderhoud voor subsidie in aanmerking komen. Ook geeft de regeling de minimum- en maximumbedragen aan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Masoud Izadkhah van Team Vergunningen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0317) 681 681 of via het algemene contactformulier.

Aanvraag monumentensubsidie

Bij de aanvraag moeten de hieronder genoemde bescheiden als bijlagen worden ingediend:

  1. De (detail-)tekeningen en/of fotoreportage van de bestaande toestand en eventueel de voorgestelde nieuwe toestand;
  2. Een zo uitgebreid mogelijke omschrijving van de werkzaamheden (het bestek);
  3. De daarop aansluitende begroting van de totale kosten, in ieder geval gespecificeerd naar hoeveelheden, arbeidsuren en materialen.
Monumentensubsidie aanvragen

Gereedmelding monumentensubsidie

Om voor uitbetaling van subsidie in aanmerking te komen, moeten de in de aanvraag opgeno­men werkzaamheden uiterlijk 52 weken na het ontvangen van de subsidie toezegging schriftelijk zijn gereedgemeld.

Bij de gereedmelding moeten de hieronder genoemde bescheiden als bijlagen worden ingediend:

  1. De rekeningen en betaalbewijzen inzake de uitgevoerde werkzaamheden;
  2. De totale kostenopstelling, gerangschikt als de gespecificeerde begroting van de aanvraag.

Uitbetaling vindt plaats nadat deze zijn gecontroleerd en akkoord bevonden.

Gereedmelding werkzaamheden monument