Gemeentelijke belastingen

Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende soorten belastingen, heffingen en leges die door de gemeente worden geheven.

Wilt u direct naar de Digitale Belastingbalie (DBB) voor het regelen van uw belastingzaken, zoals het betalen van de aanslag of het afgeven van automatische incasso? Dit kan via onderstaande link. Op deze balie kunt u ook terecht voor het inzien van het taxatieverslag WOZ of voor het maken van bezwaar.

Wilt u weten waar uw gemeentelijke belastingaanslag precies uit bestaat en waar u precies voor betaalt? Bekijk de animatie met uitleg op YouTube via de knop hieronder.

Filmpje: welke belastingen betaal ik?

Digitale Belastingbalie

 • Het regelen van uw gemeentelijke belastingen doet u eenvoudig via de Digitale Belastingbalie.
 • Bijvoorbeeld het instellen van uw automatische incasso, het opvragen van taxatieverslagen of het wijzigen van uw rekeningnummer.
 • Bent u particulier? Dan kunt u inloggen met uw DigiD. Let op dat u inlogt met DigiD van degene op wiens naam de belastingaanslag staat. Heeft u geen DigiD? Vraag deze gratis aan via de website van DigiD (www.digid.nl).
 • Bedrijven en organisaties loggen in met eHerkenning. Heeft u geen e-Herkenning? Vraag deze tegen betaling aan via de website van e-Herkenning (www.eherkenning.nl).
Digitale Belastingbalie

Soorten belasting

U betaalt OZB als u op 1 januari eigenaar bent van een onroerende zaak (zoals een woning of bedrijf). Er zijn twee soorten OZB:

 1. voor eigenaren van een woning
 2. voor eigenaren van een niet-woning

De OZB betaalt u voor panden (woningen, bedrijven, kantoren, winkels etc.), maar ook voor panden in aanbouw en voor percelen grond.

De situatie op 1 januari bepaalt of u OZB moet betalen. Veranderingen in de loop van het jaar hebben geen invloed op het bedrag dat u moet betalen. Dus als u de onroerende zaak verkoopt, moet u de volledige OZB betalen. Koopt u een onroerende zaak na 1 januari? Dan hoeft u hierover geen OZB te betalen. Meestal wordt bij de overdracht van de onroerende zaak het eigenaarsdeel van de OZB verrekend tussen de koper en verkoper. 

De onroerende-zaakbelasting staat vermeld op de gecombineerde belastingaanslag.

Via de link hieronder kunt u de verordening onroerende-zaakbelastingen raadplegen.

De hoogte van de OZB wordt bepaald door de waarde van de onroerende zaak (WOZ-waarde) en de hoogte van het tarief dat van toepassing is. Meer informatie over WOZ-waarde vindt u op de pagina WOZ-waarde . 

Verordening Onroerende-zaakbelasting

Als u op 1 januari eigenaar bent van een roerende zaak (bijvoorbeeld een woonboot), betaalt u roerende-zaakbelasting (RWBB). De hoogte van de RWBB wordt bepaald door de waarde van de roerende zaak en de hoogte van het tarief dat van toepassing is. Dit tarief is wettelijk gelijk aan het tarief voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB).

De situatie op 1 januari bepaalt of u RWBB moet betalen. Veranderingen in de loop van het jaar hebben geen invloed op het bedrag dat u moet betalen. Dus als u de roerende zaak verkoopt, moet u de volledige RWBB betalen. Koopt u een roerende zaak na 1 januari? Dan hoeft u hierover geen RWBB te betalen.

De RWBB staat vermeld op de gecombineerde belastingaanslag.

Via onderstaande link kunt u de verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten raadplegen.

Verordening roerende-zaakbelasting

Omdat de gemeente afval ophaalt en verwerkt, krijgen inwoners een aanslag afvalstoffenheffing. 

U betaalt afvalstoffenheffing als u:

 • bewoner bent van een koophuis of een huurhuis in de gemeente Rhenen.
 • eigenaar bent van een woning of pand waarvan kamers verhuurd worden.
 • gebruiker bent van een pand waarin gewoond en gewerkt wordt, ook als het huishoudelijke afval wordt afgevoerd met het bedrijfsafval.

Huurt u een kamer? Dan betaalt u geen afvalstoffenheffing. Dit brengen we in rekening bij de eigenaar van wie u de kamer huurt.

De afvalstoffenheffing staat vermeld op de gecombineerde belastingaanslag.

Via onderstaande link kunt u de verordening afvalstoffenheffing raadplegen.

Verordening afvalstoffenheffing

Als u gebruiker of eigenaar bent van een pand dat is aangesloten op de gemeentelijke riolering, dan betaalt u rioolheffing. De eigenaar van een pand betaalt de eigenarenheffing (RIOE). De gebruiker van een pand betaalt de gebruikersheffing (RIOG). Als een pand meer eigenaren en/of gebruikers heeft, dan wijst de gemeente één van hen aan als belastingplichtige. Bij particulieren is dat vaak degene die het langst op het adres is ingeschreven. Bij medeeigendom is de oudste of degene die het pand gebruikt, belastingplichtig. Bij bedrijven wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van gegevens van de Kamer van Koophandel.

De opbrengst van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor het onderhoud en de instandhouding van het rioolnet.

De rioolheffing staat vermeld op de gecombineerde belastingaanslag.

Via onderstaande link kunt u de verordening rioolheffing raadplegen.

Verordening rioolheffing

U moet hondenbelasting betalen als u één of meer honden heeft of als u een hond van iemand anders voor meer dan een maand in huis neemt. Er hoeft geen hondenbelasting betaald te worden voor blindengeleidehonden, gehandicaptenhulphonden en politiehonden en ook niet voor honden die opgeleid worden tot blindengeleidehond, gehandicaptenhulphond of politiehond.

Ook is er geen hondenbelasting verschuldigd voor honden die in een asiel verblijven en voor honden die jonger zijn dan drie maanden en nog verblijven bij de moederhond. 

Aanmelden/afmelden

De gemeente controleert het hele jaar door of hondenbezitters hun hond hebben aangemeld voor de belasting. U meldt uw hond aan of af via de Digitale Belastingbalie. Voor het aan- of afmelden heeft u uw DigiD nodig.

Meld uw nieuwe hond binnen 14 dagen aan voor hondenbelasting. Als uit onze controle blijkt dat u een hond heeft en u deze niet heeft aangemeld na het verzoek van de controleur, dan wordt er een ambtshalve aanslag opgelegd. Het is dan aan u om te bewijzen dat de aanslag niet klopt.

Meld uw hond binnen 14 dagen af na overlijden of afstaan. U krijgt het te veel betaalde bedrag terug als uw hond in de loop van het jaar overlijdt of als u er afstand van doet. Mocht u nog niet hebben betaald, dan wordt de aanslag verlaagd.

Als u uw hond later dan na 14 dagen afmeldt, krijgt u ontheffing vanaf de datum dat de brief binnen is. Tenzij u kunt bewijzen vanaf welke datum u de hond niet meer heeft, bijvoorbeeld met een rekening van de dierenarts of het crematorium of met een afstandsverklaring van het asiel.

De hondenbelasting staat vermeld op de gecombineerde belastingaanslag voor de gemeentelijke belastingen.

Via de link hieronder kunt u de verordening hondenbelasting raadplegen.

Digitale Belastingbalie Verordening hondenbelasting

Deze kosten zijn een soort belasting voor het gebruik van een begraafplaats in Rhenen en voor diensten die hiermee samenhangen. Bijvoorbeeld de kosten van een begrafenis of bijzetting van een urn. In de Verordening Lijkbezorgingsrechten staan alle bedragen vermeld die de gemeente in rekening kan brengen.

Verordening lijkbezorgingsrechten

Leges zijn de kosten die u betaalt voor een dienst of product van de gemeente. Vraagt u bijvoorbeeld een paspoort, rijbewijs of omgevingsvergunning aan, dan brengt de gemeente leges in rekening. U moet de leges ook  betalen als uw aanvraag wordt afgewezen. Want het gaat niet om het eindproduct, maar om een vergoeding voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

Bent u het niet eens met een nota leges? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit moet u doen binnen 6 weken na de datum die op de nota staat. Stuur uw bezwaarschrift aan de heffingsambtenaar die de nota heeft opgesteld.

Bezwaar maken kan online, via de link hieronder.

Bezwaar tegen leges Verordening leges Verordening leges omgevingsvergunningen

U betaalt precariobelasting voor het gebruiken van gemeentegrond: als u eigendommen op, boven of onder gemeentegrond hebt. Bijvoorbeeld het terras van een restaurant of uitstallingen van winkels. 

Ook bij het tijdelijke gebruik van gemeentegrond voor opslag van bouwmaterialen of bij een standplaatsvergunning kan er sprake zijn van precariobelasting.

De precariobelasting kan op twee manieren worden opgelegd:

 1. via een aanslag precariobelasting
 2. via een mondelinge of schriftelijke kennisgeving
  Dit gebeurt bijvoorbeeld bij tijdelijk gebruik van gemeentegrond bij bouwwerkzaamheden.

De aanslag of de nota moet binnen twee maanden na dagtekening worden betaald.

Hoeveel precariobelasting u moet betalen, hangt af van het soort voorwerp waarover u moet betalen. Bij de verordening hoort een tarieventabel. In deze tabel kunt u precies zien hoeveel u betaalt.

Verordening precariobelasting

Overnachten er bij u gasten tegen betaling? Bijvoorbeeld in uw hotel, pension of camping? Dan betaalt u toeristenbelasting aan de gemeente.

Belangrijk om te weten:

 • U betaalt de gemeente voor iedere betaalde overnachting een bedrag van €1,55 euro aan toeristenbelasting per persoon per nacht.
 • U mag dit bedrag doorberekenen aan de gast.
 • U noteert het aantal gasten en overnachtingen in een nachtverblijfregister. Dat is verplicht volgens de verordening.
 • U kunt digitaal aangifte doen.
 • De aard van de overnachting doet niet ter zake, zowel voor een toeristisch als zakelijk verblijf moet u betalen.

In de link hieronder vindt u de verordening toeristenbelasting.

Aangifte toeristenbelasting bedrijf Aangifte particulier verhuurder (Digid) Aangifte particulier verhuurder Verordening toeristenbelasting

Marktgelden zijn een soort belasting voor degenen aan wie een standplaats is toegewezen op de wekelijkse markt in Rhenen. Voor elke keer dat zij op de markt staan, betalen ze een bedrag per strekkende meter. Dat bedrag wordt jaarlijks vastgesteld in de verordening.

Verordening marktgelden

Kadegeld is een belasting voor het gebruik van de gemeentelijke kades. Schippers die met hun vaartuig aanmeren aan een kade of steiger in Rhenen, moeten hiervoor kadegeld betalen.

Voor roeiboten, kano's en dergelijke kleine vaartuigen vraagt de gemeente geen kadegeld.

Verordening kadegelden

Ondernemers in het centrum van Rhenen betalen Heffing Ondernemersfonds voor reclameobjecten zoals naamborden of logo's die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De reclamebelasting wordt geheven per pand.

De hoogte van het bedrag is te vinden in artikel 5 van de Verordening. U krijgt een aanslag toegestuurd die u in twee gelijke termijnen moet betalen. De eerste helft binnen een maand na de dagtekening van de aanslag en de tweede helft binnen twee maanden na die dagtekening.

Met de opbrengst van heffing Ondernemersfonds kan de winkeliersvereniging Stichting Rhenen Stad uitgaven doen om de binnenstad aantrekkelijker te maken.

Verordening heffing ondernemersfonds

Met de invoering van vergunninghoudersparkeren verbetert de leefbaarheid in de benedenstad van Rhenen. Deze parkeermaatregel zorgt voor minder (vreemd) verkeer. Alleen bewoners en bezoekers aan bewoners, die beschikken over een bezoekerskaart, kunnen in de benedenstad parkeren. Hiermee blijft het bestaande aanbod van openbare parkeergelegenheid voor de bewoners behouden. Overige bezoekers kunnen na invoering niet meer in de benedenstad parkeren. Uitzonderingen worden gemaakt voor: bezoekers met een gehandicaptenparkeerkaart, mantelzorgers en eerstelijnszorginstellingen (huisarts, wijkverpleegkundige e.d.).

Samen met de Parkeerverordening vormt de Verordening parkeerbelastingen de juridische basis voor de invoering van het vergunninghoudersparkeren. Deze verordening gaat vooral over de heffing en de invordering van parkeerbelastingen.

Parkeerverordening Rhenen 2022 Verordening parkeerbelastingen