Handhavingsverzoek bij overlast of overtreding van regels

U dient een handhavingsverzoek in als u vermoedt dat de regels van de gemeente niet worden nageleefd. Het moet gaan om situaties die in strijd zijn met de wet- en regelgeving. De gemeente neemt over uw verzoek een formeel besluit, waartegen u bezwaar en beroep kunt instellen

  • U kunt het verzoek alleen schriftelijk indienen. Stuur uw brief naar het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. team Handhaving, Postbus 201, 3910 AE Rhenen.
  • U moet het verzoek onder uw eigen naam indienen. De gemeente behandelt geen anonieme handhavingsverzoeken.
  • U moet rechtstreeks belang hebben bij handhaving van de regels. Bijvoorbeeld: het terras van het café onder uw woning is na sluitingstijd nog open, of  uw buurman bouwt een stuk aan zijn huis in strijd met het bestemmingsplan. Als u geen rechtstreeks belang heeft, kunt u wel een melding maken.

Als u zelf de regels overtreedt

Bij een overtreding is de procedure:

  • De gemeente constateert een overtreding of iemand anders verzoekt om handhaving.
  • U krijgt een brief van de gemeente waarin staat dat u uw overtreding onmiddellijk of vóór een bepaalde datum (de begunstigingstermijn) ongedaan moet maken. Dit heet ‘bestuursdwangaanschrijving’ of ‘dwangsomaanschrijving’. In veel gevallen gaat hier een vooraankondiging aan vooraf.
  • Meestal krijgt u de tijd om de overtreding te corrigeren. Bij spoed doet de gemeente dit direct zelf, maar dan wel op uw kosten. Ook kan de gemeente de dwangsom innen die aan u is opgelegd.
  • Bent u het niet eens met de aanschrijving van de gemeente? U kunt dan binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. Het indienen van een bezwaarschrift heeft niet als gevolg dat de dwangaanschrijving niet geldt of niet werkt, dus u moet uw overtreding wel al ongedaan maken.
  • Wilt u toch voorkomen dat bestuursdwang of de dwangsom wordt toegepast? U kunt dan, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Er moet wel sprake zijn van grote spoed. Vraagt u geen voorlopige voorziening, dan kunt u het college van B en W vragen om de begunstigingstermijn op te schorten totdat de gemeente over uw bezwaar heeft besloten.
  • Wijst de gemeente uw bezwaar af? U kunt dan in beroep gaan bij de bestuursrechter. Ook kunt u de Nationale ombudsman om een oordeel vragen. In tegenstelling tot het vonnis van de rechter is het oordeel van de Nationale ombudsman niet dwingend.
  • Verklaart ook de rechtbank uw beroep ongegrond? U kunt dan nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State.