Wet goed verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. Deze wet moet ongewenste verhuurpraktijken tegengaan en zo woningzoekenden, huurders (waaronder arbeidsmigranten) de leefbaarheid beschermen.

In de Wet goed verhuurderschap staan 7 algemene regels waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich moeten houden. Zoals een begrenzing van de waarborgsom en de in rekening te brengen servicekosten, maar ook een verbod op discrimineren en bedreigen. Daarnaast moeten werkcontract en huurcontract gescheiden worden. Dat maakt arbeidsmigranten minder afhankelijk van hun werkgever. Ook moeten huurders schriftelijk worden geïnformeerd in een taal die zij begrijpen.

Werken verhuurders niet volgens die regels, dan kan een huurder dit bij de gemeente melden. Als de gemeente misstanden constateert, volgt een waarschuwing aan de verhuurder en eventueel ook een boete of bestuursdwang om de misstand op te lossen. Melden is kosteloos en mag anoniem.

Algemene regels voor goed verhuurderschap

De verhuurder mag de woningzoekende niet discrimineren. Er mag geen verschil worden gemaakt op grond van ras, geloofsovertuiging, politieke overtuiging, geslacht, nationaliteit, seksualiteit, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte.

De verhuurder mag de huurder niet bedreigen of bang maken. Intimidatie van woningzoekenden en huurders komt in veel vormen voor en is niet toegestaan. Intimidatie betekent dat iemand door lichamelijk of psychisch geweld, dreiging met geweld of een feitelijkheid wordt gedwongen om iets te doen of niet te doen.

De waarborgsom die de huurder moet betalen mag niet meer zijn dan twee keer de huurprijs zonder servicekosten, kosten voor nutsvoorzieningen, meubels en andere voorzieningen. Daarnaast moet de waarborgsom op zijn laatst 14 dagen na beëindiging van de huur worden terugbetaald aan de huurder, behalve als er schade is.

De verhuurder moet een schriftelijk huurcontract maken. Ook als de huurovereenkomst mondeling is aangegaan.

De huurder moet weten wat zijn of haar rechten en plichten zijn. De verhuurder of de verhuurbemiddelaar heeft de plicht om schriftelijk en op een duidelijke en begrijpelijke manier informatie aan de huurder te geven. Het gaat hierbij onder meer om:

  • rechten en plichten van de huurder over de woning (die niet in het huurcontract staan)
  • de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt
  • contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken
  • informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
  • de servicekosten: verhuurders moeten een compleet overzicht van de kosten laten zien.

De verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan (Burgerlijk Wetboek art 259 en 261 van boek 7).

De verhuurder moet elk jaar schriftelijk een uitleg maken van de gemaakte servicekosten en deze delen met de huurder. Ook moet bij de berekening, uitleg en verhoging van het voorschotbedrag aan de wettelijke regels worden voldaan (Burgerlijk Wetboek art 259 en 261 van boek 7).

In het bijzonder voor verhuurbemiddelaars stelt dit wetsvoorstel dat het niet is toegestaan om dubbele bemiddelingskosten in rekening te brengen. Bemiddelingskosten heten in de praktijk soms ook contract of administratiekosten, ook dat is dan niet toegestaan.

Meldpunt voor huurders

Volgens de Wet goed verhuurderschap moet elke gemeente per 1 januari 2024 een meldpunt hebben ingesteld. Hier kunnen huurders of woningzoekenden (anoniem) terecht met vragen of klachten over het gedrag van hun verhuurder.

Huren via woningcorporatie

Huurders van een woning via woningcorporatie Rhenam Wonen kunnen óók een klacht indienen bij Rhenam Wonen of bij de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied en omstreken

Melden klacht

U kunt bij het invullen van het formulier hieronder uw gegevens achterlaten. Of u meldt uw klacht anoniem. Laat u uw gegevens achter, dan houden we u op de hoogte van uw melding.

Melden klacht over huren