Vragen en antwoorden over statushouders en Versnelde woonopgave

Categorieën

  • Bestuur

Het nieuws over de geplande verbouwing van een kantoorpand aan de Herenstraat heeft diverse vragen opgeroepen. We willen u zo goed mogelijk informeren over dit onderwerp. In dit bericht leest u meer over statushouders, overige vragen en antwoorden over dit onderwerp en het project ‘Versnelde woonopgave’. Heeft u vragen of mist u informatie?

Stuur ons dan een bericht via [email protected].   

Wat zijn statushouders?

Asielzoekers worden statushouders (of vergunninghouders) op het moment dat ze een verblijfsvergunning krijgen. Dat betekent dus dat ze recht hebben om in Nederland te verblijven. Het zijn mensen die niet terug kunnen naar hun eigen land omdat dat voor hen onveilig is door bijvoorbeeld oorlog, of hun politieke of geloofsovertuiging. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt vervolgens deze vergunninghouders aan gemeenten.

Heeft de gemeente Rhenen een wettelijke taak om statushouders te huisvesten?

Ja, gemeenten hebben de wettelijke taak om asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen een plek te geven om te wonen.

Burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld licht toe: “Wij zien dit echter niet alleen als een wettelijke, maar ook als een menselijke taak. Deze statushouders hebben het recht in Nederland te verblijven en kunnen niet terug naar hun eigen land omdat dit voor hen onveilig is door bijvoorbeeld oorlog of hun politieke of geloofsovertuiging. Als gemeente hebben wij de taak gekregen om een deel van deze mensen op te nemen in onze gemeenschap.”

Hoe gaat het huisvesten in zijn werk?

Het COA brengt mensen met een verblijfsvergunning in contact met de gemeenten. Daarna moet de gemeente zorgen voor een woning, zoals een zelfstandige (huur)woning of een gedeelde woning. De gemeente Rhenen doet hiervoor een beroep op sociale huurwoningen van woningcorporatie Rhenam.

Hoeveel statushouders moet de gemeente Rhenen huisvesten?

Het aantal vergunninghouders dat een woning moet krijgen is afhankelijk van hoeveel mensen er in een gemeente wonen en is afhankelijk van het landelijk totale aantal te huisvesten statushouders.

De opgaven voor de huisvesting van statushouders worden halfjaarlijks vastgesteld voor elke gemeente. De gemeente Rhenen heeft in 2023, 42 statushouders gehuisvest. En heeft daarmee in 2023 voldaan aan de huisvestingsopgave.

Voor de eerste helft van 2024 is de opgave om 22 statushouders te huisvesten. Vrijwilligers van vluchtelingenwerk helpen statushouders met de praktische zaken rondom de huisvesting.

Wat doet de gemeente om betaalbare woningen te bouwen?

Er zijn binnen onze gemeente verschillende nieuwbouwplannen in voorbereiding waarin ook wordt voorzien in betaalbare woningen. Voorbeelden hiervan zijn: Achterberg-west, het nieuwe gezondheidscentrum en woningen aan de Populierenlaan, De ontwikkeling van dergelijke projecten kost veel tijd, soms wel 10 jaar. Daarom zoeken we andere oplossingen, zoals woonruimte in bestaande panden en flexwoningen.

Wat doet de gemeente om versneld woonruimte te realiseren voor woningzoekenden?

Er is een groot tekort aan betaalbare woningen voor statushouders, starters, jongeren, spoedzoekers en Oekraïense vluchtelingen. Deze doelgroepen hebben te weinig mogelijkheden en perspectief, want koop- en commerciële huurwoningen kunnen ze niet betalen. De gemeente wil versneld woonruimte realiseren voor deze doelgroepen. Daarom is de gemeente gestart met het project ‘versnelde woonopgave’. Lees meer over dit project.

Hoe zorgt de gemeente ervoor dat er ook woonruimte blijft voor bestaande inwoners uit de gemeente?

Door het kantoorpand aan de Herenstraat om te bouwen tot 14 studio’s zijn er 2 voordelen voor de woningmarkt in onze gemeente:

  • Door deze studio’s zorgen we dat statushouders niet in ‘gewone’ al bestaande woningen komen. Zo houden we deze woningen vrij voor mensen die op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning.
  • De Rijksoverheid betaalt mee aan de verbouwing tot studio’s. Het Rijk geeft namelijk subsidie aan de gemeente om statushouders op te vangen. Door deze subsidie is het mogelijk dat deze studio’s er komen. In de toekomst worden deze betaalbare studio’s ook voor andere doelgroepen. De bewoning voor statushouders zorgt er dus juist voor dat er uiteindelijk betaalbare extra woningen komen op de woningmarkt. Zonder deze subsidie (voor het laten wonen van statushouders) was het niet mogelijk geweest om in dit gebouw betaalbare woningen te krijgen.

Heeft de gemeente Rhenen een wettelijke taak om statushouders te helpen hun weg te vinden?

Ja, de gemeente Rhenen moet ervoor zorgen dat statushouders hun weg vinden in de Rhenense gemeenschap. De gemeente Veenendaal voert deze taak uit namens de gemeente Rhenen.

Wat wordt bedoeld met inburgeren?

Inburgeren begint met het opstellen van een persoonlijk integratieplan: wat is er nodig om te zorgen dat de statushouder goed mee kan doen in de Nederlandse samenleving? Op basis daarvan volgt de statushouder (taal)onderwijs, krijgt hij of zij uitleg over hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit en hoe de Nederlandse arbeidsmarkt werkt. Begeleiding naar werk is ook een onderdeel van de inburgering. Net als maatschappelijke begeleiding, dat vaak (mede) door vrijwilligers wordt gedaan. Vrijwilligers helpen statushouders met praktische regelzaken. Denk bijvoorbeeld aan het afsluiten van verzekeringen, het zoeken van artsen, tandartsen en scholen voor de kinderen.

Maar de begeleiding gaat verder dan praktische zaken alleen. Samen met de maatschappelijk begeleider vindt de statushouder de weg in zijn nieuwe woonplaats en in de Nederlandse samenleving.

Wat zijn de rechten en plichten van statushouders?

Statushouders zijn verplicht het integratieplan te volgen om hun weg te vinden en zich thuis te gaan voelen in de gemeente waar zij gaan wonen. Dit geldt ook voor de begeleiding naar werk of het volgen van een studie. De huur van een woning moeten zij zelf betalen. Wanneer statushouders een woning toegewezen hebben gekregen, kunnen ze een uitkering ontvangen op grond van de Participatiewet. De uitkering geldt als een tijdelijke financiële ondersteuning totdat er werk is gevonden of de vluchteling een opleiding is gestart.