Tussentijdse update: Multifunctioneel Gebouw in Rhenen

In maart 2022 heeft Wind Design & Build en Sportfondsen de gunning gewonnen voor het mogen ontwerpen, bouwen en beheren van het nieuwe MFG in Rhenen. In dit artikel vindt u een update over wat er sinds half maart is gebeurd. Plus een kleine doorkijk naar 2023.

Welke bijeenkomsten zijn er geweest?

In april hebben de bouwer (Wind Design & Build), exploitant (Sportfondsen) en de gemeente gesproken met gebruikers en omwonenden die grotendeels ook betrokken waren bij het opstellen van het Programma van Eisen. Op 4, 5 en 21 april zijn er gesprekken geweest met respectievelijk omwonenden, gebruikers en opnieuw omwonenden.  Hier zijn (nieuwe) wensen en opmerkingen gemaakt voor het nieuwe gebouw en omgeving. Op 16 mei heeft Wind Design & Build samen met de gemeente een presentatie gegeven om te laten zien welke aanpassingen zijn gedaan op basis van de gesprekken.

Welke aanpassingen zijn er in het ontwerp gedaan op basis van de feedback?

Aanpassingen aan de buitenkant van het gebouw

De eerste aanpassing is aan de zuidkant, ter hoogte van de Groeneweg. Het overstek van de fitnessruimte is een meter kleiner geworden. Daarnaast is de zuidelijke wand rechtgetrokken waardoor het gebouw iets verder van de Groeneweg af komt te staan. Tot slot is er voor de privacy voor de omwonenden van de Groeneweg een aanpassing gedaan aan de ramen van de fitnessruimte. Dit zijn bovenramen geworden, zodat er niet vanuit deze ruimte mogelijk in de woonkamer van de buren gekeken kan worden.

We willen samen met enkele jongeren uit Rhenen kijken of we de bestaande skatebaan definitief verplaatsen of een ander alternatief (zoals omwonenden voorstellen) realiseren. Uitgangspunt is dat dit wel binnen budget of middels extra subsidies te realiseren moet zijn.

Aanpassingen voor parkeren en uitrijden

De uitgang van de nieuwe parkeerplaats wordt mogelijk verplaatst naar locatie ten hoogte van de Molenberg, om de verkeersveiligheid te verbeteren, deze plek heeft ook de voorkeur voor (aanwezige) omwonenden. Hiervoor moet er nog wel nadere studie plaatsvinden, onder andere omdat er ter plekke een gasleiding ligt en dit mogelijk een obstakel is.

In het plan staat dat er een tijdelijke (tijdens de bouw) parkeerplaats aan de Platanenlaan wordt ingericht. Hiervoor is het verzoek gekomen om dit niet te doen. Helaas kunnen we dit niet aanpassen. Want dan vallen er te veel parkeerplekken weg tijdens de bouw en de parkeerdruk in de buurt wordt dan te hoog. 

Wel is er in overleg met de basisschool De Springplank besproken dat de uitgang tijdens de bouw mogelijk via deze tijdelijke parkeerplaats loopt. Zodat het bouwverkeer veilig kan plaatsvinden via de Groeneweg/Kleine Kampen. Hier komt nog een vervolgafspraak voor.

Aanpassingen in het gebouw zelf

In het gebouw zelf is er in plaats van 2 gewone toiletten in het MFC (deel Westpoort) een extra invalidentoilet bijgekomen. In het gebouw zijn er straks twee, aan het eind van het horecagedeelte was er al 1 gepland. Ook is op verzoek van de duikvereniging de aparte ruimte om duikspullen aan te trekken omgewisseld voor banken op het perron van het zwembad. De indeling van de zalen is door het rechttrekken van de zuidzijde iets anders geworden maar voldoet hierdoor aan een gestelde wens vanuit de gebruikers.

Wat is het vervolgproces?

De inrichting (tafels, stoelen en dergelijke binnen MFC) van het gebouw wordt op een later moment besproken met de gebruikers. Ook hiervoor geldt dat dit moet passen binnen het budget dat de gemeente heeft vrijgemaakt en het opgestelde Programma van Eisen. Niet alle wensen kunnen worden gehonoreerd, maar de belangrijkste wel. Op dit moment wordt het Voorlopig Ontwerp vastgesteld door de gemeente als opdrachtgever. Er wordt getoetst op het bestemmingsplan en daarnaast ook door de welstandscommissie. Hierna zal het Definitief Ontwerp worden opgesteld door Wind Design & Build en de aanvraag omgevingsvergunningen worden uitgevoerd. Bij normaal lopend proces zal dit traject over een jaar zijn afgerond. In augustus 2023 begint naar verwachting de bouw.

Sportfondsen (samen met de gemeente) gaat de komende periode (juni-juli) in gesprek met de scholen en de sportverenigingen over de sluiting van de sporthal gedurende de bouw (najaar 2024 - voorjaar 2025). Gezamenlijk kijken we naar alternatieve tijdelijke locaties.  

Tot slot zal half juni er een ondertekening zijn van het contract met Sportfondsen over het beheer van het nieuwe MFG Rhenen na oplevering bouw MFG Rhenen.