Start uitgifte liberale pachtgronden 2023

Categorieën

  • Ondernemers

De gemeente Rhenen is van plan om een aantal agrarische percelen uit te geven in liberale pacht.

Start openbare inschrijving

De uitgifte in liberale pacht gaat via een openbare inschrijving. De aangeboden percelen staan met de inschrijvings- en pachtvoorwaarden vanaf maandag 16 januari 2023 12.00 uur op de website www.pachtbank.nl. Vanaf dat moment kan er via het inschrijfformulier op de website worden ingeschreven op de percelen. De inschrijving sluit op 6 februari 2023 om 12.00 uur. De gunning van de percelen staat uiterlijk 1 maart 2023 op de website van de gemeente Rhenen.

Voorwaarden voor inschrijving

  • De inschrijver is een in de gemeente Rhenen gevestigde agrariër;
  • De inschrijver heeft middels een agrarische bedrijfsmatige exploitatie het hoofdberoep in de landbouw.

Gunningscriteria

Bij de gunning gebruikt de gemeente de volgende criteria:

  • gegadigde levert een bijdrage aan landbouwstructuurverbetering; te meten via het afstandscriterium (afstand uit te geven kavel ten opzichte van. het bedrijf van de potentiële pachter en het kavelgrootte-criterium (toename oppervlakte aangrenzende kavel gegadigde bij gunning);
  • potentiële pachter levert een bijdrage aan een duurzaam buitengebied (te meten via een score duurzaamheid bij inschrijving );
  • potentiële pachter die aan bovengenoemde criteria voldoet en de hoogste gewogen bieding (prijs in combinatie met score duurzaamheid en score op landbouwstructuurverbetering) uitbrengt bij de openbare inschrijving, krijgt gegund, onder voorbehoud van instemming door het college van Burgemeester en Wethouders. Daarbij geldt dat een inschrijver maximaal 3 kavels gegund krijgt. Heeft een inschrijver bij meer dan 3 kavels de hoogste virtuele bieding, dan krijgt hij de 3 kavels toegewezen met het hoogste financiële resultaat voor de gemeente.

Meer informatie over de werkwijze, gunningscriteria en toewijzing vindt u op de pagina Grondverkoop en pacht. Vragen kunt u stellen per e-mail aan M. Golbach, medewerker grondzaken via mirjam.golbach@rhenen.nl.