Regio Foodvalley zet in op doorgaan en het versnellen van de Energiestrategie

Categorie├źn

  • Duurzaamheid

In 2021 hebben we samen als Regio Foodvalley ambities vastgelegd in een Regionale Energiestrategie (RES). De voortgangsrapportage laat zien dat er in onze regio groei nodig is in het aantal projecten voor duurzame opwekking van zonne- en windenergie.

Regionale Energie Strategie (RES)

De effecten van klimaatverandering raken ons allemaal. Voor Nederland ligt er een enorme maatschappelijke opgave op het gebied van de energietransitie. In het nationale Klimaatakkoord is besloten dat Nederland in 2030 49% CO2-reductie gerealiseerd moet hebben ten opzichte van 1990.

De keuzes voor duurzame opwek en warmteverdeling gaan over gemeentegrenzen. Daarom hebben de VNG, IPO en UvW afgesproken dat iedere regio in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) maakt. Deze RES richt zich op keuzes over de opwek van duurzame energie, duurzame warmteoplossingen. Maar ook op plannen om de vraag en aanbod van elektriciteit en warmte goed op elkaar af te stemmen.

In 2050 energieneutraal

De gemeenten in Regio Foodvalley hebben de ambitie om in 2050 een energie neutrale regio te vormen: alle energie die we gebruiken duurzaam opwekken. Met die ambitie, en binnen de kaders van het Klimaatakkoord is er in samenwerking met een groot aantal stakeholders vormgegeven aan een Regionale Energie Strategie: de RES 1.0. Regio Foodvalley.
In 2030 willen we daarvoor een grote stap gemaakt hebben door meer zonne- en windenergie op te wekken. Ook zoeken we naar duurzame warmtebronnen als alternatief voor het aardgas waarmee we onze huizen en gebouwen verwarmen.

Waar staan we nu?

In de voortgangrapportage wordt de conclusie getrokken dat we de aankomende jaren moeten doorgaan, maar ook dat we de uitvoering van de RES moeten versnellen. Om de ambities die we hebben vastgelegd voor 2030 te realiseren. Regio Foodvalley heeft de doelstelling om 0,75 terawattuur (TWh) duurzame zonne- en windenergie op land op te wekken. Met deze doelstelling draagt onze regio bij aan het realiseren van de landelijke doelstelling uit het Klimaatakkoord van minimaal 35 TWh in 2030. De rapportage leert ons dat overheden, inwoners, ondernemers en de netwerkbedrijven moeten versnellen om deze doelstelling te halen.

Aan de slag om ambities te realiseren

Deze regionale doelstelling van 0,75 TWh kan alleen worden gehaald als alle lopende projecten tijdig worden gerealiseerd. Dit is een moeilijke opgave: omdat ook duidelijk is dat dit niet altijd lukt. Ontwikkelaars zien af van projecten of lopen tegen juridische procedures aan. Om de doelstellingen en de gezamenlijke ambitie te kunnen halen, zijn er de komende tijd extra projecten nodig.

Belemmeringen

Ons huidige elektriciteitsverbruik zal naar verwachting de komende tien jaar minimaal verdrievoudigen. Of we als Regio Foodvalley onze doelstelling van 0.75 TWH behalen is afhankelijk van alle betrokken partijen om projecten, van tekentafel tot vergund, gerealiseerd te krijgen. Inclusief alle te overwinnen obstakels zoals netcongestie, nieuwe milieunormen voor windparken en de wespendief die de komende jaren rondom de Veluwe tot beperkingen leidt.

Wat betekent dat voor de regio?

We moeten leren omgaan met netcongestie met slimme, flexibele en lokale opwek. Zo krijgt de regio een energiesysteem dat minder afhankelijk is van het energienet. De uitvoering van de RES in de Regio Foodvalley moet eerlijk en rechtvaardig zijn met aandacht voor lasten en lusten, met name voor mensen in de zoekgebieden. Dat betekent eerlijke informatie, ruimte voor lokaal eigendom en fatsoenlijke compensatie voor degenen die rechtstreeks schade lijden.

Meer informatie?

Lees op de website van Regio Foodvalley het volledige bericht.