Pauze voor behandelen van principeverzoeken en bestemmingsplanwijzigingen

Met een principeverzoek onderzoekt u de haalbaarheid van uw bouw- of bedrijfsplannen. Daarom staat een principeverzoek ook wel bekend als 'vooroverleg'. Een bestemmingsplan geeft aan waar er mag worden gebouwd en op welke wijze gronden en gebouwen gebruikt mogen worden binnen de gemeente. Past uw plan niet in het bestemmingsplan? Dan is het mogelijk een wijziging van het bestemmingsplan aan te vragen. Hoe lang duurt deze pauze?

Hoe lang duurt deze pauze?

Voor principeverzoeken geldt de pauze van 1 juni 2023 t/m 31 december 2023.
Voor bestemmingsplanwijzigingen geldt de stop van 1 juli 2023 t/m 31 december 2023.

Waarom is deze pauze noodzakelijk?

Op dit moment werken wij aan de invoering van de Omgevingswet. Deze landelijke wet bundelt alle wetgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. De invoering van de Omgevingswet is de grootste wetswijziging sinds de laatste aanpassing van de Grondwet in 1848. Alle gemeenten werken vanaf 1 januari 2024 met deze nieuwe wet. Dat heeft ook voor de werkwijze van de gemeente Rhenen grote gevolgen. Vanaf 2024 wordt het bestemmingsplan vervangen voor een omgevingsplan. Het begrip bestemmingsplan verdwijnt, nieuwe plannen worden direct vastgelegd in een omgevingsplan. Bestaande bestemmingsplannen vallen straks onder het omgevingsplan.

De pauze zorgt dat er voldoende capaciteit vrijkomt voor een goede invoering van de Omgevingswet. Het invoeren en werken met de Omgevingswet vraagt zoveel tijd en aandacht dat er geen ruimte meer is voor het behandelen en beoordelen van plannen. Daarom is deze pauze noodzakelijk. Door geen bestemmingsplanwijzigingen in behandeling te nemen voorkomen we ook dat uw conceptplannen alsnog aangepast moeten worden naar een omgevingsplan.

Soms een uitzondering mogelijk

Voor principeverzoeken geldt een pauze voor initiatieven die geen grote maatschappelijke meerwaarde hebben. Onder principeverzoeken met grote maatschappelijke meerwaarde verstaan wij initiatieven die een duidelijke meerwaarde geven voor de gemeente Rhenen en haar inwoners, waaronder ook bedrijven en andere organisaties vallen, bijvoorbeeld een woonzorg-complex.  

Wat betekent dit voor u?

De inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is 1 januari 2024. Aanvragen die op of na die datum nog niet als ontwerpbestemmingsplan ter inzage zijn gelegd, moeten voldoen aan de regels uit de Omgevingswet.

Dient u een verzoek of aanvraag in na de hierboven genoemde data dan plaatsen wij deze op een wachtlijst en behandelen we deze weer vanaf 1 januari 2024. Bestemmingsplanwijzigingen die zijn ingediend vóór 1 juli 2023 nemen we nog in behandeling. Dit geldt alleen voor plannen waarbij:

  • een positief principebesluit is geweest of het zonder meer past binnen gemeentelijk beleid, en;

  • eventuele strijdigheden met gemeentelijk of provinciaal beleid voldoende onderbouwd zijn, en;

  • de uitwerking en bijbehorende onderzoeken compleet en kwalitatief in orde naar het oordeel van de gemeente zijn.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente, telefoon (0317) 681 681.