Onderzoek naar wonen en zorg in eigen woonkern

De gemeente Rhenen heeft nieuw beleid ontwikkeld gericht op voldoende variatie in het woningaanbod voor ouderen in iedere woonkern. In Rhenen wil de gemeente onderzoeken of op de locatie Springplank, op de hoek van de Platanenlaan en de Groeneweg, een geclusterde woonvorm gerealiseerd kan worden.

Een woonvorm waar bewoners fijn kunnen wonen en samenleven, naar elkaar omkijken en waar zorg geleverd kan worden ook als er een intensieve zorgvraag ontstaat. Verder is in het nieuwe beleid vastgesteld dat alle nieuwe woningen geschikt moeten zijn voor bewoning door ouderen.

In iedere woonkern

“Nederland vergrijst, en ook Rhenen moet hierop inspelen door voldoende levensloopbestendige woningen en woonvormen aan te bieden”, vindt wethouder Gert van Laar. “Het grote voordeel daarvan is dat ouderen dan in hun eigen netwerk kunnen blijven wonen. In de kern Rhenen is nog geen geclusterde woonvorm waar ook intensieve zorg thuis geleverd kan worden. De Springplank ligt dicht bij voorzieningen en de grond is in eigendom van de gemeente. Dat maakt deze locatie geschikt. De komende tijd gaat de gemeente de haalbaarheid verder onderzoeken.”

Ook in Elst wordt nog naar een geschikte locatie voor een geclusterde woonvorm met 24-uurszorg gezocht. Hierbij is de locatie Woudmees en het Dorpshuis in beeld. In de kern Achterberg is al een geschikte locatie gevonden. Het plan Achterbergse erven biedt voldoende ruimte voor een geclusterde woonvorm. 24-uurszorg kan geleverd worden vanuit de naastgelegen woonzorglocatie De Linde.

Alle nieuwbouw geschikt voor ouderen

Alle nieuw te bouwen appartementen in Rhenen moeten levensloopbestendig worden ontwikkeld. Dat is vastgesteld in een nieuw programma van eisen. “Dit programma stelt concrete eisen aan het woongebouw en de appartementen. Dit betekent niet dat alle woningen volledig ingericht zijn voor minder validen maar wel toegankelijk zijn. Maar zijn er aanpassingen nodig, dan kunnen relatief kleine woningaanpassingen zoals beugels of een verhoogde toiletpot, zonder veel bouwkundige maatregelen worden gerealiseerd. Deze eisen in het nieuwe programma van eisen geldt niet voor kamers en studio’s voor jongeren en spoedzoekers.”

Samenwerking lokale organisaties

Het nieuwe beleid is in nauwe samenwerking met lokale partijen en belangenbehartigers op het gebied van wonen, welzijn en zorg tot stand gekomen. Ook in de verdere uitwerking werkt de gemeente met deze partijen samen. Blijkt uit onderzoek dat de locaties haalbaar zijn dan worden ook andere betrokkenen, zoals omwonenden, uitgenodigd om mee te denken.