Huishoudboekje gemeente Rhenen op orde

Het college presenteert de eerste begroting van deze bestuursperiode. De financiële positie van de gemeente is goed. Het college gaat zich extra inspannen om de meest kwetsbare inwoners financieel tegemoet te komen. Daarnaast wordt voor 2023 voorgesteld om de woonlasten niet te laten stijgen. Deze begroting moet in de raadsvergadering van 8 november worden vastgesteld.

Energiearmoede

Op 8 november stelt het college in de gemeenteraad voor om nog dit jaar 500.000 euro vrij te maken voor inwoners in de meest kwetsbare positie. Dit bedrag komt bovenop het geld dat gemeente van het rijk ontvangen om energiearmoede te bestrijden. Voor de tegemoetkoming komen alleen inwoners in aanmerking met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum.

Woonlasten

Omdat veel mensen het financieel zwaar hebben, is het college is van plan om de woonlasten in 2023 (gemiddeld) niet te verhogen. Ook voor de periode 2023-2026 wil het college de woonlasten niet verhogen. Voor 2023 neemt de gemeenteraad hierover een besluit in de raadsvergadering van december. Voor de daarop volgende jaren besluit de gemeenteraad daarover op een later moment.

Woningtekort

De ruimte in Nederland is schaars, terwijl de opgaven ook voor Rhenen groot zijn. Met name voor jongeren en starters is er een tekort aan woningen. Om iets aan dit tekort te doen wil het college het komende jaar150 flexwoningen laten bouwen. Daarvoor krijgt de gemeente een subsidie per flexwoning. De voorwaarde is wel dat  deze in 2023 klaar moeten zijn. Er komt er in het nieuw gezondheidscentrum in Rhenen met daarop 40 woningen. Ook in Elst zijn nog een aantal woningbouw projecten in voorbereiding.

Vermindering restafval

In het afval- en grondstoffenbeleid is de ambitie opgenomen om in 2030 op 30 kg restafval per inwoner uit te komen. Eind 2020 zaten we nog op 187 kg restafval per inwoner. Voor 2023 is de ambitie geformuleerd om naar 110 kg restafval te gaan. Op korte termijn vraagt dit extra investeringen. Op de langere termijn nemen de woonlasten minder toe. Om deze ambitie te realiseren hebben we de hulp van inwoners nodig.

Nieuw MFG Rhenen

In 2024/2025 wordt in Rhenen een nieuw Multi Functioneel Gebouw (MFG) gerealiseerd. Hierin komen naast een sporthal en een zwembad, multifunctionele ruimten. College hecht een groot belang aan sporten en bewegen en de mogelijkheid voor inwoners om elkaar te ontmoeten.

Bestuursprogramma

In het bestuursprogramma worden de ambities van het college verder uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit van de natuur, de transitie van de landbouw en de verduurzaming van de energietransitie. Vanzelfsprekend blijft het college zich inzetten voor (jeugd)zorg, veiligheid, recreatie en ondernemerschap in onze gemeente.