Drie voorlopige visies voor Rhenen

De gemeente werkt samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan een ‘Visie op Rhenen 2035’. Er zijn drie voorlopige visies. De visies beschrijven hoe we willen leven in 2035. Ze geven een visie op veel verschillende onderwerpen: bijvoorbeeld over werken, wonen, welzijn, energie, cultuur en natuur.

Dit zijn de drie voorlopige visies:

1. Natuur en water zijn onze belangrijkste bezittingen

In deze visie is volop aandacht voor natuur, het water en duurzaamheid. Volgens deze visie mag er bijvoorbeeld zeker niet gebouwd worden in natuurgebieden. Recreatie in natuurgebieden kan, zo lang dit niet slecht is voor de natuur. Dus wandelen of fietsen op de paden is prima. Harde geluiden zijn dat niet. In deze visie wordt er door gemeente, bedrijven en inwoners veel geld uitgegeven aan natuur, water en duurzaamheid. Ook vervoer is duurzaam: minder reizen en minder autogebruik.

2. Behoud ons Rhenen en maak het nog mooier

Voor deze visie geldt dat we niet teveel veranderen. Het leven zoals wij dat nu hebben gaat ongeveer zo door, en we maken het nog mooier. We bewaren het karakteristieke aan iedere kern. Bovendien hebben huidige inwoners van de gemeente een streepje voor op nieuwkomers van buiten de gemeente. Mensen die al in Rhenen wonen krijgen bijvoorbeeld voorrang bij nieuwe goedkope woningen. Die nieuwe woningen komen in deze visie ook aan de randen rond de kernen. De bouwstijl past bij de sfeer van de kern.

3. Innoveer en geef ruimte aan de jeugd

In deze visie is extra aandacht voor het welzijn van kinderen, jongeren, twintigers en dertigers. Natuurlijk is er ook aandacht voor de andere leeftijdsgroepen. De jongere generaties staan open voor nieuwe mensen en ideeën. Deze ideeën willen zij ook in de praktijk uitproberen. Deze innovatieve sfeer uit zich op allerlei onderwerpen: van de manier waarop nieuwe inwoners worden verwelkomd tot de manier waarop energie wordt opgewekt.

Lees hier meer informatie over de drie voorlopige visies (pdf, 793 KB)

Wilt u de visies liever op papier ontvangen? Stuur dan een mail naar rhenen2035@rhenen.nl of bel naar het Huis van de gemeente.

De eerdere voorlopige visies zijn al getoetst aan eerdere onderzoeken en bestaande wet en regelgeving. We deden dit samen met inwoners en professionals. Dit leidde al tot kleine aanpassingen. De voorlopige visies van nu kunnen ook op kleine punten nog worden aangepast.

Overeenkomsten

In iedere visie:

  • is ruimte voor woningen, bedrijven en het opwekken van schone energie.
  • Wordt bij het bouwen en inrichten rekening gehouden met de veranderingen van het klimaat;
  • is het Binnenveld vooral voor agrarische doeleinden en natuur; de randen worden gebruikt voor woningbouw en energieopwekking;
  • telt iedereen mee en kan iedereen meedoen; er is geen onderscheid;
  • worden de Natura 2000-gebieden niet aangetast en in het Natuurnetwerk Nederland vinden in principe geen ruimtelijke ontwikkelingen plaats;
  • kunnen het waterwingebied en het grondwaterbeschermingsgebied beperkt worden gebruikt;
  • wordt het Militair Erfgoed Grebbelinie beschermd.

Het college en de gemeenteraad horen graag uw advies

Met uw advies helpt u het college en gemeenteraad een keuze te maken. Dit voorjaar maakt het college van B&W bekend welke voorlopige visie de voorkeur heeft. De gemeenteraad stelt later dit jaar een visie vast.

Welke voorlopige visie heeft uw voorkeur?

Laat uw keuze weten via de enquête Rhenen Spreekt. Invullen kan nog tot 7 februari via www.rhenenspreekt.nl.

Kom tot uw keuze tijdens een digitale bijeenkomst (max 8 deelnemers)

  • Woensdag 26 januari 19.00 – 20.30 uur
  • Vrijdag 28 januari      09.30 – 11.00 uur
  • Vrijdag 28 januari      13.30 – 15.00 uur

Aanmelden kan via datumprikker, stuur een e-mail naar rhenen2035@rhenen.nl of bel (0317) 681 681 en vraag naar Pieter van der Veer.

Of bespreek uw voorkeur met een medewerker van het project tijdens een wandeling door uw woonbuurt.

Voor het maken van een afspraak, bel Sandra Kensen via (0317) 681 681.